Strona główna Biuletynu Informacji Publicznej - www.bip.gov.pl

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

A A A A
A A+ A++

Wójt

Wójt Gminy Wieliszew
Paweł Andrzej Kownacki


ul. Modlińska 1
05-135 Wieliszew

tel. (22) 782-27-32, fax (22) 782-27-22
e-mail: wojt@wieliszew.pl

Wójt przyjmuje interesantów:
w poniedziałki - 14.00 - 16.30


foto

Jest absolwentem Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego.
Od 2010 roku pełni funkcję Wójta Gminy Wieliszew. W latach 2006-2010 był radnym Powiatu Legionowskiego i pełnił funkcję członka Zarządu Powiatu. W 2003 roku założył stowarzyszenie Młodzi dla Rozwoju „EMKA”, w którym pełnił funkcję prezesa do czasu wyboru na stanowisko Wójta Gminy Wieliszew. Od urodzenia mieszka w Gminie Wieliszew. Jest żonaty i ma dwóch synów. Interesuje się geografią i astronomią, w wolnych chwilach jeździ na rowerze górskim oraz wędruje po górach, zwłaszcza Tatrach Polskich i Słowackich.

 

Zadania i kompetencje Wójta:
1. Pracodawcą Wójta jest Urząd Gminy.
2. Czynności z zakresu prawa pracy wobec wójta związane z nawiązaniem i rozwiązaniem stosunku pracy, wykonuje Przewodniczący Rady, a pozostałe czynności zastępca Wójta, z tym,  że wynagrodzenie Wójta ustala Rada Gminy, w drodze uchwały.
3. Pracą urzędu kieruje Wójt przy pomocy zastępcy Wójta i Sekretarza.
4. W razie nieobecności Wójta lub niemożności pełnienia przezeń obowiązków funkcję Wójta sprawuje zastępca Wójta.
5. Wójt wykonuje czynności zastrzeżone dla niego w przepisach szczególnych. Dotyczą one:
1) kierowanie bieżącymi sprawami Gminy,
2) reprezentowanie Gminy na zewnątrz,
3) podejmowanie czynności w sprawach nie cierpiących zwłoki, związanych z bezpośrednim zagrożeniem interesu publicznego, wydając w tym celu zarządzenia porządkowe,
4) wydawania decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej,
5) wójt może upoważnić zastępcę Wójta lub innych pracowników urzędu do wydawania decyzji administracyjnych w jego imieniu.
6. Wójt jest kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego.
7. Do zadań Wójta należy:
1) dokonywanie podziału zadań, kompetencji i odpowiedzialności między zastępcą Wójta i Sekretarzem oraz koordynowanie ich działalności w nadzorowaniu pracy referatów i stanowisk jednoosobowych. Podział nadzoru nad referatami i samodzielnymi stanowiskami określa załącznik nr 1 do regulaminu,
2) wykonywanie funkcji zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników urzędu oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych:
a) Samorządowa Administracja Placówek Oświatowych,
b) Biblioteka Publiczna Gminy Wieliszew,
c) Ośrodek Pomocy Społecznej,
d) Ośrodek Kultury.
3) zawieranie oraz rozwiązywanie umów o pracę z pracownikami urzędu oraz kierownikami jednostek organizacyjnych i Kierownikiem Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej,
4) wydawanie wewnętrznych przepisów prawnych (zarządzenia, pisma okólne),
5) pełnienie funkcji Szefa Obrony Cywilnej Gminy;
6) Przewodniczący Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego;
7) pełnienie zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych zadań administratora danych osobowych;
8) pełnienie zgodnie z ustawą o ochronie informacji niejawnych zadania kierownika jednostki organizacyjnej w zakresie ochrony informacji niejawnych prawnie chronionych o klauzuli „Poufne” i „Zastrzeżone”;
9) współpraca z :
- organami wymiaru sprawiedliwości
- dowódcami jednostek wojskowych
- wójtami, burmistrzami, prezydentami, starostą, marszałkiem
- organami administracji rządowej
- organizacjami społeczno-zawodowymi na terenie gminy;
10) realizowanie zadań określonych w ustawach i innych aktach prawnych a także zapewnienie współdziałania urzędu z organami administracji rządowej i samorządowej różnych szczebli;
11) do kompetencji Wójta należy sprawowanie nadzoru nad działalnością:
- Zastępcy Wójta Gminy
- Sekretarza Gminy
- Skarbnika Gminy
Referatów:
- Referatu Informacji i Promocji Gminy
- Referatu Sportu
- Urzędu Stanu Cywilnego
- Referatu Spraw Obronnych i Zarządzania Kryzysowego
Samodzielnych stanowisk:
- Audytora wewnętrznego
- Radcy Prawnego
- Pełnomocnika wójta ds. informacji niejawnych
- Administratora bezpieczeństwa informacji
- Gminnego Komendanta Ochotniczych Straży Pożarnych OSP i Terenowych Formacji Obrony Cywilnej
- Pełnomocnika wójta ds. profilaktyki i uzależnień
Jednostek organizacyjnych:
- Samorządowej Administracji Placówek Oświatowych
- Biblioteki Publicznej Gminy Wieliszew
- Ośrodka Pomocy Społecznej
- Ośrodka Kultury
- Towarzystwa Budownictwa Społecznego
- Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej

 

 

 

 

 

 

 

 

Wytworzył:
ORK - Aneta Olendrzyńska
Udostępnił:
Magdalena Kucińska
(2012-09-17 13:02:07)
Ostatnio zmodyfikował:
Łukasz Ziemak
(2014-12-02 13:06:42)

ilość odwiedzin: 4326634

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

Więcej informacji na stronie Polityki Prywatności.

X