Strona główna Biuletynu Informacji Publicznej - www.bip.gov.pl

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

A A A A
A A+ A++

Referat Budżetu i Finansów

Kierownik: Monika Boryszewska

Do kompetencji Referatu Budżetu i Finansów należy:
1.    sporządzanie projektu budżetu,
2.    sporządzanie projektów uchwał budżetowych,
3.    współpraca w zakresie planowania budżetu i jego realizacji z jednostkami podległymi Gminie i komórkami organizacyjnymi urzędu,
4.    sporządzanie sprawozdawczości budżetowej,
5.    księgowanie planu budżetu gminy i planu jednostki budżetowej,
6.    przyjmowanie sprawozdań i bilansów od jednostek organizacyjnych gminy
7.    księgowanie syntetyczne i analityczne organu gminy,
8.    księgowanie syntetyczne i analityczne jednostki budżetowej - urząd,
9.    uzgadnianie wyciągów bankowych, kont syntetycznych, analitycznych i sald,
10.    wystawianie not księgowych,
11.    dekretowanie dokumentów księgowych,
12.    księgowanie i obsługa pożyczek oraz kredytów bankowych,
13.    rozliczanie delegacji służbowych i pobranych zaliczek,
14.    prowadzenie rachunków bankowych gminy,
15.    rozliczanie umów z kontrahentami,
16.    rozliczanie inwestycji i księgowanie dokumentów,
17.    rozliczanie i przekazywanie dotacji i środków na zadania własne, zlecone i porozumienia i innymi jst ,
18.    prowadzenie księgowości funduszy celowych, wydzielonego rachunku dochodów, depozytów, czeków potwierdzonych, komitetów społecznych i innych ewidencji,
19.    sprawdzanie dokumentów finansowo-księgowych pod względem formalnym, rachunkowym  i merytorycznym,
20.    prowadzenie kasy urzędu,
21.    przyjmowanie depozytów, zabezpieczeń gwarancyjnych, wadiów za pośrednictwem banku,
22.    prowadzenie ewidencji środków trwałych gminy i urzędu,
23.    rozliczanie inwentaryzacji,
24.    przekazywanie podatków i należności budżetu państwa,
25.    rozliczanie umów zleceń - przekazywanie podatków, obciążeń ZUS i składek zdrowotnych,
26.     wypłacanie zasiłków z ubezpieczenia społecznego, wypadkowego oraz finansowanych z budżetu państwa,
27.    dokonywanie wypłat dla pracowników, którym przyznano ryczałty komunikacyjne,
28.    sporządzanie przelewów dotyczących list płac oraz rozliczeń z kontrahentami,
29.    współdziałanie z zakładami ubezpieczeń, bankami oraz innymi jednostkami i instytucjami oraz organizacjami w zakresie ustalonym odrębnymi przepisami,
30.    prowadzenie rejestru podatku VAT naliczonego i rozliczenie podatku VAT,
31.    opracowywanie i przekazywanie niezbędnych informacji do publikacji,
32.    współpraca z Regionalną Izbą Obrachunkową,
33.    prowadzenie centralnego rejestru umów,
34.    prowadzenie windykacji należności innych niż podatkowe.

Wytworzył:
ORG - Aneta Olendrzyńska
Udostępnił:
Magdalena Kucińska
(2012-10-23 10:55:56)
Ostatnio zmodyfikował:
Aneta Olendrzyńska
(2016-04-15 07:29:20)

ilość odwiedzin: 7129165

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X