Strona główna Biuletynu Informacji Publicznej - www.bip.gov.pl

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

A A A A
A A+ A++

Referat Gospodarki Komunalnej

Kierownik - Mateusz Sikorski

Do kompetencji Referatu Gospodarki Komunalnej należy:

I.Zadania zlecone przez Wojewodę Mazowieckiego:
1.organizowanie i sprawowanie opieki nad kwaterą wojenną na terenie cmentarza parafialnego oraz nad miejscami pamięci narodowej na terenie Gminy.
                II. Zadania własne:
1.nadzór nad dozorcami i pracownikami gospodarczymi wraz z prowadzeniem kartoteki magazynowej urządzeń, narzędzi i materiałów kupowanych na potrzeby Grupy pracowników gospodarczych.
2.dla obiektów budowlanych, będących własnością Gminy lub przez nią zarządzanych:
     a) prowadzenie ksiąg obiektów budowlanych,
     b) prowadzenie eksploatacji, ubezpieczenia i ochrony,
     c) prowadzenie przeglądów wymaganych przepisami,
     d) prowadzenie ich dokumentacji technicznej,
     e) przechowywanie kluczy zapasowych do obiektów;
3.prowadzenie ksiąg inwentarzowych wyposażenia urzędu,
4.utrzymanie czystości w pomieszczeniach biurowych i na posesji,
5.przechowywanie kluczy zapasowych do pomieszczeń biurowych,
6.prowadzenie ewidencji środków trwałych,
7.prowadzenie gospodarki lokalowej w budynkach i obiektach gminnych, rozliczanie kosztów eksploatacyjnych, sporządzanie umów najmu pomieszczeń,
8.dekoracja budynków urzędu i terenu Gminy w dniach świąt państwowych,
9.prowadzenie spraw związanych z eksploatacją pojazdów służbowych,
10.prowadzenie spraw związanych z ubezpieczeniem mienia urzędu i samochodów służbowych urzędu,
11.zarządzanie drogami gminnymi - w zakresie:
a) współpracy z zarządcami dróg powiatowych, wojewódzkich i krajowych,
b) przygotowywania opinii w sprawie przebiegu dróg powiatowych,
c) przygotowywania projektów uchwał rady Gminy o zaliczeniu dróg do kategorii dróg gminnych,
d) wydawania zezwoleń na przejazdy ulicami lokalnymi pojazdów o masie, naciskach osi lub wymiarach przekraczających dopuszczalne wielkości oraz naliczania opłat,
e) wydawania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego i naliczania opłat,
f) wydawania zezwoleń na umieszczanie w pasie drogowym obiektów nie związanych z gospodarką drogową,
g) opiniowania projektów organizacji ruchu na czas zajęcia pasa drogowego,
h) koordynacji robót w pasie drogowym,
i)orzekania o przywróceniu pasa drogowego drogi lokalnej gminnej do stanu poprzedniego w razie jego naruszenia,
j)umieszczania i utrzymywania tabliczek z nazwami ulic,
k)przeciwdziałanie niszczeniu dróg przez ich użytkowników,
l)zlecania okresowych pomiarów ruchu drogowego,
m)przeprowadzanie okresowych kontroli stanu dróg,
n)regulacji pasów drogowych,
o) realizacji planów finansowych Gminy w zakresie zimowego utrzymania dróg i ciągów pieszych,
p)prowadzenia rejestru dróg gminnych;
12.realizacja zadań w zakresie inżynierii ruchu:
a) umieszczanie i utrzymywanie urządzeń zabezpieczających ruch,
b) wnioskowanie oznakowania dróg powiatowych, wojewódzkich i krajowych;
13. sprawowanie zarządu nad budynkami, budowlami i urządzeniami infrastruktury technicznej, stanowiącymi własność Gminy i nie przekazanymi w zarząd innym jednostkom organizacyjnym,
14.organizacja i nadzór nad bieżącym utrzymaniem i eksploatacją oświetlenia drogowego w zakresie:
a) przygotowywania umów na dostawę energii przy instalacji liczników, prowadzeniu uzgodnień w zakresie prawidłowego funkcjonowania urządzeń elektroenergetycznych,
b) rozliczenia miesięcznego za energię zużytą dla potrzeb oświetlenia drogowego,
c) organizacji i nadzoru nad eksploatacją oświetlenia drogowego;
15.utrzymanie zieleni na terenach skwerów, placów i w pasach drogowych,
16.realizacja planu finansowego gospodarki komunalnej i wymogów związanych z zamówieniami  publicznymi w zakresie:
a) planowania, korekty i rozliczania środków finansowych w ramach zadań prowadzonych przez referat i sprawozdań rzeczowo - finansowych,
b)przygotowywania dokumentów wymaganych regulaminem przy zamówieniach prowadzonych przez referat,
c) prowadzenia rejestru zamówień publicznych realizowanych przez referat i sprawozdawczości z zakresu realizacji tych zamówień,
d) zawierania umów i nadzorowania ich realizacji;
17. gospodarowanie zasobami mieszkaniowymi Gminy,
18.wydawanie opinii dotyczących wniosków o zmianę przeznaczenia lokalu mieszkalnego na lokal użytkowy w całości lub części,
19.przekwaterowywanie osób pozostających w lokalu najemcy po jego śmierci bez tytułu prawnego do lokalu socjalnego,
20.przekwaterowywanie osób z lokali w budynkach przeznaczonych do rozbiórki do lokalu zamiennego o podobnym standardzie,
21.przygotowywanie dokumentacji w sprawach wyrażenia zgody na zamianę lokali,
22.prowadzenie spraw eksmisji z lokali mieszkalnych i użytkowych,
23.współpraca z Towarzystwem Budownictwa Społecznego w zakresie gospodarki zasobami mieszkaniowymi i lokalami użytkowymi,
24.opiniowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego,
25.wystawianie faktur VAT z tytułu sprzedaży, najmu i dzierżawy majątku, księgowanie należnego podatku VAT,
26. nadzór nad miejscem do kąpieli - plażą w Wieliszewie,
27.prowadzenie systemu ochrony obiektu budynku administracyjnego urzędu,
28.uczestniczenie w okazywaniu granic nieruchomości będących w bezpośrednim sąsiedztwie drogi gminnej.
 

Wytworzył:
ORK - Aneta Olendrzyńska
Udostępnił:
Magdalena Kucińska
(2012-10-11 09:38:59)
Ostatnio zmodyfikował:
Angelika Pasek-Gilarska
(2019-08-09 13:21:22)

ilość odwiedzin: 7129266

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X