Strona główna Biuletynu Informacji Publicznej - www.bip.gov.pl

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

A A A A
A A+ A++

Referat Gospodarki Przestrzennej, Geodezji i Nieruchomości

 p.o. Kierownika - Martyna Włodarczyk

Do zadań i kompetencji Referatu Gospodarki Przestrzennej, Geodezji i Nieruchomości należy:

1.prowadzenie rejestru gminnego zasobu nieruchomości,
2.prowadzenie spraw związanych z nabywaniem nieruchomości na rzecz Gminy, w tym:
a) z mocy prawa lub na wniosek poprzez komunalizację.
b) w postępowaniu sądowym poprzez zasiedzenie
c) w drodze kupna, zamiany lub prawa pierwokupu;
3.prowadzenie spraw związanych ze sprzedażą, oddaniem w użytkowanie wieczyste, zarządem trwałym, najmem, dzierżawą i użyczeniem nieruchomości stanowiących mienie Gminy, w tym:
a) techniczne przygotowanie przetargów na zbycie nieruchomości,
b) przygotowanie projektów umów, porozumień i protokołów uzgodnień;
4.prowadzenie spraw związanych wywłaszczeniem i zwrotem nieruchomości,
5.przygotowanie propozycji opłat z tytułu użytkowania wieczystego, użytkowania, zarządu trwałego nieruchomościami, czynszów najmu i dzierżawy nieruchomości oraz propozycji zmian tych opłat,
6.prowadzenie spraw związanych z przekształceniem prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
7.prowadzenie spraw dotyczących gospodarki nieruchomościami, gdzie organem  orzekającym jest starostwo powiatowe,
8.współpraca z innym organami, które gospodarują nieruchomościami sektora  publicznego,
9.sporządzanie projektów wykazów uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej oraz wielkości przysługujących im udziałów,
10. prowadzenie spraw związanych z regulacją stanu prawnego gminnego zasobu nieruchomości,
w tym:
a) współpraca z sądem rejonowym, wydziałem ksiąg wieczystych w zakresie ujawnienia w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości gminnych,
b) współpraca z Urzędem Wojewódzkim w zakresie przekazywania informacji z wykonywania obowiązku ujawnienia w księgach wieczystych prawa własności;
11. prowadzenie spraw dotyczących numeracji porządkowej nieruchomości w  poszczególnych wsiach:
a) nadawanie numerów porządkowych nieruchomości,
b) aktualizacja i zmiany numeracji porządkowej,
c) prowadzenie rejestru nadanych numerów porządkowych;
12.prowadzenie spraw związanych z nazewnictwem ulic i placów, w tym:
a) prowadzenie dokumentacji nazewnictwa,
b) przygotowanie projektów uchwał;
13.współpraca z Urzędem Statystycznym w zakresie przekazywania informacji o nadaniu i zmianie nazw miejscowości i ulic oraz zmianach numeracji porządkowej,
14. udział w czynnościach geodezyjnych związanych z przejęciem przebiegu granic nieruchomości graniczących z nieruchomościami gminnymi,
15.prowadzenie spraw dotyczących postępowań o udzielenie zamówień publicznych w zakresie wykonywanych usług:
a) opracowań geodezyjnych,
b) wyceny nieruchomości,
c) w tym: przygotowanie projektów umów;
16.prowadzenie spraw wydatków w zakresie gospodarki nieruchomościami,
17.ustalanie wysokości opłaty adiacenckiej z tytułu podziału nieruchomości, przekazywanie prawomocnej decyzji do referatu finansowego oraz prowadzenie spraw związanych z windykacją,
18.przygotowanie projektu uchwał o zaliczeniu dróg do kategorii dróg gminnych,
19.współpraca z Referatem Gospodarki Przestrzennej i Geodezji w zakresie:
a) spraw związanych ze zmianą przeznaczenia gruntów rolnych leśnych na inne cele,
b)opłaty adiacenckiej związanej z podziałem nieruchomości;
20.sporządzanie sprawozdań z zakresu swoich zadań,
21.prowadzenie spraw wspólnot gruntowych będących w kompetencji wójta,
22.sporządzanie deklaracji na podatek od nieruchomości i podatek leśny a w przypadku zaistnienia zdarzenia mającego wpływ na wysokość opodatkowania w tym roku, a w szczególności zmiana sposobu wykorzystywania przedmiotu opodatkowania lub jego części, sporządzanie jego deklaracji  -zgodnie z ustawą z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U z 2018 r., poz. 1445 ze zm.) oraz ustawą z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz.U z 2017 r., poz. 1821 ze zm.).
23.prowadzenie spraw dotyczących dokonywania podziałów nieruchomości w tym nieruchomości stanowiących własność Gminy, na wniosek osób mających w tym interes prawny, wydawanie opinii dla sądu,
24. prowadzenie spraw z zakresu dokonywania rozgraniczenia nieruchomości z urzędu lub na wniosek strony,
25.prowadzenie spraw związanych ze sporządzeniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
26.przygotowywanie analiz urbanistycznych,
27.wydawanie wypisów i wyrysów z planu zagospodarowania przestrzennego,
28.wydawanie decyzji o ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu,
29.wydawanie decyzji stwierdzających wygaśnięcie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeśli:
a) inny wnioskodawca uzyskał pozwolenie na budowę,
b) z dniem wejścia w życie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub jego zmianie wygasają wydane uprzednio decyzje sprzeczne z ustaleniami tego planu;
30. prowadzenie rejestru wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
31.przygotowanie dokumentacji i materiałów do postępowań w sprawach zamówień publicznych,
32.obsługa komisji Rady Gminy - Rozwoju i Zagospodarowania Przestrzennego,
33.przyjmowanie wniosków o sporządzanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
34.przygotowywanie projektów uchwał o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, określając granice obszaru objętego planem, przedmiot i zasięg jego ustaleń, oraz ogłaszanie o przystąpieniu zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
35. zlecanie sporządzenia bądź zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
36.wykładanie na okres co najmniej 21 dni projektów planu zagospodarowania przestrzennego,
37.zawiadamianie  o wyłożeniu planu,
38.przygotowywanie projektów uchwał o odrzuceniu uwag zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
39. po uchwaleniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego kierowanie uchwał Rady Gminy do ogłoszenia w wojewódzkim dzienniku urzędowym,
40.prowadzenie negocjacji w sprawie warunków realizacji zadań rządowych,
41.prowadzenie spraw z zakresu ochrony dóbr kultury:
a) wydawanie zarządzeń w celu zabezpieczenia zabytków w nagłych przypadkach i niezwłoczne zawiadomienie o tym właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków,
b) zgłaszanie wojewódzkiemu konserwatorowi zabytków przedmiotów zasługujących na wciąganie do rejestru zabytków,
c) składanie wniosków o wpis do rejestru zabytków dóbr kultury,
d) przyjmowanie zawiadomień o ujawnieniu przedmiotu, który posiada cechy zabytku,
e) przyjmowanie zawiadomienia o znalezieniu przedmiotu archeologicznego lub odkryciu wykopaliska,
f) niezwłoczne zawiadamianie wojewódzkiego konserwatora zabytków o utrzymaniu wiadomości o znalezieniu lub odkryciu przedmiotu archeologicznego,
g) współdziałanie z wojewódzkim konserwatorem zabytków w zakresie użytkowania obiektu zabytkowego zgodnie z zasadami opieki nad zabytkami i w sposób odpowiadający jego wartości zabytkowej,
h) zapewnienie prawnych i organizacyjnych warunków dla ochrony dóbr kultury;
42.zlecanie przygotowania wniosków w sprawie przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze  i nieleśne.
 

Wytworzył:
ORK - Aneta Olendrzyńska
Udostępnił:
Magdalena Kucińska
(2012-10-11 09:48:13)
Ostatnio zmodyfikował:
Angelika Pasek-Gilarska
(2019-08-09 15:10:52)

ilość odwiedzin: 7129138

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X