Strona główna Biuletynu Informacji Publicznej - www.bip.gov.pl

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

A A A A
A A+ A++

Referat Organizacyjny

Kierownik - Angelika Pasek - Gilarska

Do kompetencji Referatu Organizacyjnego należy:
I.    Z zakresu organizacji:
1.    zapewnienie sprawnej organizacji urzędu,
2.    prowadzenie spraw związanych z obsługą wójta,
a.    przygotowanie posiedzeń wójta z kierownikami referatów,
b.    przygotowywanie zarządzeń, sporządzanie protokołów, opinii i wniosków oraz przekazywanie ich odpowiednim referatom, pracownikom na samodzielnych stanowiskach oraz jednostkom organizacyjnym gminy,
c.    prowadzenie rejestru zarządzeń wójta,
d.    nadzór nad realizacją zarządzeń wójta,
3.    wykonywanie w ustalonym zakresie zadań związanych z wyborami i referendami przeprowadzanymi
    w gminie,
4.    udział w organizowaniu i przeprowadzaniu spisów i innych badań masowych,
5.    prowadzenie rejestru skarg i wniosków oraz koordynacja przygotowywania odpowiedzi na skargi i wnioski przez poszczególne referaty i pracowników na samodzielnych stanowiskach,
6.    poświadczenie wiarygodności za zgodność z oryginałem,
7.    zlecanie wykonania pieczęci,
8.    prowadzenie rejestru wydanych pieczęci,
9.    udostępnianie informacji publicznej,
10.    rejestracja wniosków do budżetu gminy oraz ich przekazywanie na komisję Rady Gminy,
11.    prowadzenie dokumentacji spraw sądowych oraz organizacja współpracy z kancelarią prawną,
12.    prowadzenie sekretariatu kierownictwa urzędu,
13.    sekretariat urzędu pełni funkcję Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego w dni powszednie: poniedziałki w godz. 9.00-17.00, od wtorku do piątku w godzinach. 7.30 do 15.30 w dni powszednie: poniedziałki w godz. od 17.00, a od wtorku do piątku od 15.30, do 7.30, oraz w dni wolne od pracy, niedziele i święta, funkcję Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego pełni Agencja Ochrony AKODO,
14.    prowadzenie książki kontroli dokonanych w urzędzie.

15. prowadzenie Biuletynu Informacji Publicznej.

II.    Z zakresu zadań Biura Rady:
1.    prowadzenie biura Rady Gminy,
2.    obsługa rady, komisji i radnych, w tym:
a.    przygotowanie posiedzeń sesji rady i komisji,
b.    opracowywanie materiałów z obrad: uchwał, protokółów, opinii, wniosków oraz przekazywanie ich pracownikom i instytucjom, których dotyczą,
c.    sporządzanie protokółów z posiedzeń,
d.    nadzór nad realizacją uchwał rady dotyczących spraw organizacyjnych rady,
e.    prowadzenie rejestrów i zbiorów:
- uchwał rady,
- interpelacji i wniosków radnych,
- wydanych pełnomocnictw,
- wniosków i opinii komisji rady,
- wniosków i opinii zgłoszonych na dyżurach radnych,
3.    organizowanie pomocy instruktażowo-szkoleniowej dla radnych,
4.    organizowanie w zakresie zleconym przez radę przeprowadzenia konsultacji społecznej nad projektami rozstrzygnięć poddanych konsultacji społecznej oraz opracowywanie ich wniosków w celu podania do wiadomości publicznej,
5.    czuwanie nad zabezpieczeniem praw radnych związanych z wypłatą diet (sporządzanie wykazów obecności na sesjach rady i posiedzeniach komisji),
6.    zapewnienie powielania materiałów dla radnych, komisji i ich przesłania w ustalonym przez przewodniczącego rady terminie,
7.    współpraca z biurami poselskimi i biurami senackimi,
8.    sporządzanie wniosku do projektu budżetu na działalność rady i harmonogramu wydatków oraz prawidłowa ich realizacja,
9.    koordynacja przyjmowania interesantów przez przewodniczącego rady,
10.    zapewnienie właściwego przechowywania oświadczeń o stanie majątkowym radnych,
11.    interpelacje.

III. Z zakresu Biura Obsługi Klienta:
1.    przyjmowanie, wysyłanie i rozdzielanie korespondencji oraz prowadzenie ewidencji wpływu korespondencji.
2.    przekazywanie korespondencji do dekretacji.
3.    elektroniczne i papierowe przekazywanie korespondencji pracownikom urzędu.
4.    udzielanie informacji interesantom.
5.    pomoc w wypełnianiu niezbędnych druków urzędowych.
6.    wypisywanie kwitów opłaty skarbowej i administracyjnej.

IV. Prowadzenie archiwum zakładowego:

1.    prowadzenie archiwum urzędu gminy, jednostek podległych oraz archiwum przejętego od innych zakładów,
2.    przechowywanie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem przyjętej dokumentacji,
3.    prowadzenie ewidencji akt,
4.    udostępnianie dokumentacji osobom upoważnionym,
5.    przekazywanie materiałów archiwalnych kat. A do archiwum państwowego,
6.    inicjowanie brakowania dokumentacji nie archiwalnej (akt kat. B) i udział w jej komisyjnym brakowaniu,
7.    przekazywanie wybrakowanej dokumentacji na makulaturę lub spalenie, po uprzednim uzyskaniu zezwolenia archiwum państwowego,
8.    postępowanie z dokumentacją w przypadku reorganizacji lub ustania określonej działalności,
9.    systematyczna współpraca z Archiwum Państwowym.

V.    Z zakresu administracji:
1.    planowanie i realizacja budżetu na działalność związaną z administracją urzędu,
2.    prowadzenie zaopatrzenia i wyposażenia budynku urzędu,
3.    zaopatrzenie w druki ścisłego zarachowania i prowadzenie rejestrów druków ścisłego zarachowania,
4.    zakup wyposażenia, materiałów biurowych, środków czystości,  
5.    przyjmowanie i wywieszanie obwieszczeń,
6.    prowadzenie zbioru dzienników ustaw, monitora polskiego, resortowych oraz ich udostępnianie do powszechnego wglądu,
7.    prenumeraty.
 

Wytworzył:
ORK - Aneta Olendrzyńska
Udostępnił:
Magdalena Kucińska
(2012-10-11 10:35:15)
Ostatnio zmodyfikował:
Angelika Pasek-Gilarska
(2019-08-09 14:42:35)

ilość odwiedzin: 7129149

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X