Strona główna Biuletynu Informacji Publicznej - www.bip.gov.pl

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

A A A A
A A+ A++

Referat Ochrony Środowiska

Kierownik - Anita Milc

Do zadań i kompetencji Referatu Ochrony Środowiska  należy:

1.wydawanie zezwoleń na usunięcie drzew lub krzewów z terenów nieruchomości,

2.wymierzanie kar pieniężnych za usuwanie drzew lub krzewów z terenów nieruchomości,

3. ochrona terenów zieleni,

4. wspomaganie systemów kontrolno- pomiarowych stanu środowiska,

5. zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywanie:

a) współpraca ze schroniskiem dla bezdomnych zwierząt,

b) rozstrzyganie o dalszym postępowaniu ze zwierzętami wyłapywanymi,

6.wydawanie zezwoleń na utrzymywanie psów rasy uznawanej za agresywną,

7.podawanie do wiadomości osób zainteresowanych lub do wiadomości publicznej o zarządzonych przez służby weterynaryjne - tymczasowych środkach w celu umiejscowienia choroby i dopilnowanie wykonania wydanych zaleceń przez odpowiednie służby,

8.wydawanie decyzji o czasowym odebraniu właścicielowi zwierzęcia traktowanego w sposób określony w art. 6 ust. 2 w ustawie o ochronie zwierząt,

9.nakazywanie użytkownikowi maszyny lub innego urządzenia technicznego wykonania  w określonym czasie czynności zmierzających do ograniczenia ich uciążliwości dla środowiska, a w razie nie wykonania tych czynności nakazywanie unieruchomienia maszyny lub innego urządzenia technicznego,

10.przeprowadzanie na polecenie wójta kontroli działalności podmiotów gospodarczych w zakresie przestrzegania przepisów ochrony środowiska,

11.występowanie do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska z wnioskiem o podjęcie odpowiednich działań, jeżeli powstaje podejrzenie co do naruszenia przepisów ochrony środowiska,

12.występowanie jako oskarżyciel publiczny w sprawach o wykroczenia przeciw przepisom o ochronie środowiska,

13.występowanie na żądanie rady z wnioskiem do Państwowego Inspektora Ochrony Środowiska o udostępnienie posiadanych informacji o stanie środowiska na terenie Gminy,

14.przygotowanie projektu rocznego planu gospodarowania dochodami budżetu Gminy pochodzącymi z opłat i kar środowiskowych i jego realizacja,

15.sporządzanie rocznego sprawozdania z gospodarowania dochodami budżetu Gminy pochodzącymi z opłat i kar środowiskowych i przekazywanie go do Wojewódzkiego Urzędu Mazowieckiego,

16.opracowywanie projektów programów związanych z ochroną środowiska,

17.przeprowadzanie kontroli w zakresie przestrzegania przepisów o ochronie środowiska,

18. kształtowanie właściwej gospodarki odpadami w gminie. Współpraca z zakładami segregacji utylizacji odpadów,

19.opiniowanie lub uzgadnianie z wytwórcą odpadów sposobu postępowania z odpadami,

20. wydawanie przedsiębiorcom zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie:

a) odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,

b) opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,

c) prowadzenia ochrony przed bezdomnymi zwierzętami,

d) prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części;

20.ochrona i pielęgnacja terenów zielonych, zbiorników wodnych i ich nabrzeży,

21.opiniowanie koncesji na poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin,

22.opiniowanie projektów prac geologicznych dotyczących terenu Gminy,

23.opiniowanie szczegółowych warunków wydobywania kopalin na podstawie zatwierdzonej dokumentacji geologicznej,

24.żądanie nieodpłatnego udostępniania informacji uzyskanych w wyniku prac geologicznych dotyczących obszaru Gminy,

25.opiniowanie planu ruchu zakładu wydobywającego kopaliny oraz jego likwidacji,

26.opiniowanie programów gospodarki odpadami niebezpiecznymi,

27.wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia,

28.opiniowanie wniosków na prowadzenie działalności w zakresie odzysku lub unieszkodliwienia odpadów,

29.współdziałanie przy opracowywaniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Wieliszew,

30.współdziałanie z organami administracji państwowej i samorządowej w razie wystąpienia nadzwyczajnych zagrożeń środowiska,

31.zobowiązanie podmiotów gospodarczych do udzielania szczegółowych informacji i udostępniania dokumentacji związanej z gospodarką wodną,

32.zatwierdzanie  ugód właścicieli gruntów w sprawach o zmiany stosunków wodnych na ich gruntach,

33.przygotowanie dokumentów w zakresie rozstrzygania sporów w sprawach o przywrócenie stosunków wodnych na gruntach do stanu poprzedniego,

34.współpraca z Towarzystwem Budownictwa Społecznego w „Wieliszew” Sp. z o.o. w dziedzinie ochrony wód przed zanieczyszczeniem,

35.prowadzenie spraw z zakresu rolnictwa w Gminie,

36.prowadzenie nadzoru nad gospodarowaniem odpadami komunalnymi, w tym realizacją zadań powierzonych podmiotom odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości,

37.dokonywanie corocznej analizy gospodarki komunalnej, w celu weryfikacji możliwości technicznych i organizacyjnych Gminy w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi,

38.organizowanie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy,

39.organizowanie  przetargów na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości we współpracy z Referatem Zakupów i Zamówień Publicznych,

40.sporządzanie sprawozdań z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi,

41.przygotowywanie projektów uchwał wynikających z przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,

42.prowadzenie Rejestru Działalności Regulowanej, prowadzenie spraw związanych z ewidencją i   księgowością należności z tytułu za odbiór odpadów komunalnych,

 

 

Wytworzył:
ORK - Aneta Olendrzyńska
Udostępnił:
Magdalena Kucińska
(2012-10-11 10:59:38)
Ostatnio zmodyfikował:
Angelika Pasek-Gilarska
(2019-08-09 14:02:39)

ilość odwiedzin: 7129029

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X