Strona główna Biuletynu Informacji Publicznej - www.bip.gov.pl

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

A A A A
A A+ A++

Referat Spraw Obywatelskich Handlu i Usług

Do kompetencji Referatu Spraw Obywatelskich, Handlu i Usług należy:
Kierownik Referatu pełni funkcję Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego.
I. Zadania zlecone przez Wojewodę Mazowieckiego:
1.    prowadzenie spraw związanych z wydawaniem dokumentów stwierdzających tożsamość,
2.    prowadzenie archiwum dokumentów tożsamości,
3.    prowadzenie ewidencji ludności i postępowań administracyjnych w sprawach z zakresu obowiązku meldunkowego oraz bieżąca aktualizacja danych osobowych,
4.    realizacja ustawy o cudzoziemcach w części dotyczącej pomocy osobom powracającym
        z zagranicy na stałe do kraju oraz sprawy wynikające z ustawy o cudzoziemcach,
5.    prowadzenie spraw związanych z powszechnym obowiązkiem obrony,
6.    udzielanie zezwoleń na zbiórki publiczne na terenie gminy lub jej części,
7.    współpraca z organami ścigania wynikająca z art. 49 ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych,
8.    prowadzenie rejestru wyborców,
9.    sporządzanie spisów wyborców i innych aktów ewidencji ludności,
10.    sporządzanie projektów aktów małżeństw, urodzeń i zgonów,
11.    wydawanie odpisów z ksiąg aktów stanu cywilnego,
12.    wydawanie zezwoleń na imprezy rozrywkowe organizowane na terenie gminy,
13.    Współdziałanie pracowników Referatem Spraw Obronnych i Zarządzania Kryzysowego w realizacji wniosków o  nałożenie obowiązku świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz sił zbrojnych. Obrony cywilnej i jednostek zmilitaryzowanych na czas „W”,
14.    Udział w organizacji:
   - akcji Kurierskiej Gminy,
   - Stałego Dyżuru Wójta Gminy,
   - Stanowiska Kierowania Wójta Gminy
   - działań ratowniczych i ewakuacji ludności gminy,
   - działań Referatu Spraw Obronnych i Zarządzania Kryzysowego w sytuacjach nadzwyczajnych zdarzeń mający znamiona klęski żywiołowej oraz w stanach kryzysu.

i.    Prowadzenie spraw z zakresu działalności gospodarczej:
1.    powadzenie ewidencji działalności gospodarczej i dokonywanie w niej zmian,
2.    wydawanie na wniosek podmiotu gospodarczego zaświadczeń o prowadzeniu działalności gospodarczej niezbędnych do przetargów, otwarcia konta bankowego, do wniosku o udzielenie kredytu,
3.    wydawanie zaświadczeń, informacji o podmiotach gospodarczych na wniosek organów ścigania, banków, kancelarii prawniczych i innych podmiotów,
4.    wydawanie na wniosek podmiotu gospodarczego duplikatów dokumentów dotyczących działalności gospodarczej /zagubionych, skradzionych, zniszczonych/.
5.    przygotowywanie dokumentów dotyczących wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, wydawanie decyzji cofających zezwolenia lub decyzji o wygaśnięciu zezwolenia,
6.    obliczanie rocznych opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż alkoholu i przekazywanie informacji do referatu budżetu i finansów,
7.    przygotowywanie propozycji do ustalenia dni i godzin otwierania i zamykania placówek handlowych, gastronomicznych i usług dla ludności,
8.    współpraca z Urzędem Skarbowym, SANEPID-em, Policją w zakresie nadzoru nad działalnością handlową podmiotów gospodarczych,
9.    udział w pracach zespołu ds. kontroli przestrzegania zasad obrotu napojami alkoholowymi,
10.    przekazywanie Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych, Urzędowi Skarbowemu, referatowi podatków kopii zaświadczeń o wpisie do ewidencji, zmian we wpisie oraz kopii zezwoleń udzielonych osobom fizycznym
    i jednostkom organizacyjnym nie mającym osobowości prawnej, jak również kopii decyzji o wykreśleniu
    z ewidencji lub o cofnięciu zezwolenia,
11.    współpraca z Referatem Budżetu i Finansów w zakresie ustalania dochodów miesięcznych, rocznych gminy
    z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,
12.    współpraca z Urzędem Kontroli Skarbowej w zakresie wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy i ich kontroli,
13.    współpraca z Pełnomocnikiem Wójta Gminy ds. Uzależnień w zakresie rocznych dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,
14.    przekazywanie GKRPA do zaopiniowanie wnioski o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,
15.    prowadzenie ewidencji obiektów hotelowych, o których mowa w art. 35 ust. 2 i 3 ustawy o usługach hotelarskich.

Wytworzył:
ORK - Aneta Olendrzyńska
Udostępnił:
Magdalena Kucińska
(2012-10-11 12:33:30)
Ostatnio zmodyfikował:
Łukasz Ziemak
(2014-08-11 14:22:19)

ilość odwiedzin: 7129384

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X