Strona główna Biuletynu Informacji Publicznej - www.bip.gov.pl

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

A A A A
A A+ A++

Urząd Stanu Cywilnego

Kierownik: Paweł Andrzej Kownacki

Do zadań i kompetencji Urzędu Stanu Cywilnego należy:
I.    Zadania zlecone przez Wojewodę Mazowieckiego:
1.    Wydawanie decyzji administracyjnych i wykonywanie czynności wynikających z prawa o aktach stanu cywilnego oraz kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, a w szczególności:
a.    wydawanie zaświadczeń stwierdzających brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa,
b.    wydawanie zaświadczeń o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą,
c.    sprostowanie oczywistego błędu pisarskiego w akcie stanu cywilnego,
d.    uzupełnienie treści aktu,
e.    wpisywanie zagranicznego aktu do polskich ksiąg,
f.    skrócenie miesięcznego terminu wyczekiwania na zawarcie związku małżeńskiego,
2.    Prowadzenie rejestracji stanu cywilnego poprzez sporządzanie aktów stanu cywilnego,
3.    Przyjmowaniu oświadczeń o wstąpienie w związek małżeński, o wyborze imienia dla dziecka, o powrocie do poprzedniego nazwiska po rozwiązaniu związku małżeńskiego, o uznaniu dziecka,
4.    Przekazywanie odpisów aktów stanu cywilnego do ewidencji ludności,
5.    Przekazywanie informacji o zawarciu małżeństw do USC.
6.    Zawiadomienie sądu opiekuńczego o zdarzeniu uzasadniającym wszczęcie postępowania z urzędu,
7.    Ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa (na podstawie wyroków sądowych, wzmianek w księgach),
8.    Nadanie dziecku nazwiska męża matki,
9.    Ustanowienie pełnomocnictwa w sprawach o ustalenie ojcostwa i roszczenia alimentacyjne,
10.    Korespondencja z polskimi placówkami konsularnymi w sprawach wynikających z przepisów prawa
    o aktach stanu cywilnego oraz kodeksu rodzinnego i opiekuńczego,
11.    Przygotowywanie uroczystości wręczania przez wójta medali za długoletnie pożycie małżeńskie,
12.    Wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego,
13.    Prowadzenie archiwum USC.

II. Zadania własne:
1.    Przyjmowanie pism sądowych w razie braku możliwości ich doręczenia adresatowi w miejscu zamieszkania (art. 139 kpc),
2.    Przyjmowanie pism sądowych wnioskujących o ustanowienie pełnomocnika w sprawach o ustalenie ojcostwa, o roszczenia alimentacyjne i w sprawach o przysposobienie (art.87 § 3 i art. 585 kpc),
3.    Wywieszanie w lokalu urzędu ogłoszeń sądowych o ustanowieniu kuratora dla strony, której miejsce pobytu nie jest znane (art. 144 § 2 kpc),
4.    Udzielanie informacji organom prowadzącym egzekucje sądowe i administracyjne,
5.    Przygotowywanie propozycji odpowiedzi na interpelacje, zapytania radnych,
6.    Przestrzeganie ustawy o ochronie danych osobowych i ustawy o ochronie informacji niejawnych,
7.    Zgłaszanie administratorowi danych o zarejestrowanie nowych zbiorów danych osobowych,
8.    Poświadczanie zgodność z oryginałem dokumentów wychodzących z własnego stanowiska pracy,
9.    Uczestniczenie w posiedzeniach organów gminy (jeśli obecność jest konieczna),
10.    Realizowanie zadań określonych w ustawach, uchwałach rady, zarządzeniach wójta,
11.    Realizowanie zadań wynikających z poleceń wójta w zakresie obronności,
12.    Czuwanie nad przestrzeganiem przepisów przeciwpożarowych oraz przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.

Wytworzył:
ORK - Małgorzata Twardo
Udostępnił:
Łukasz Ziemak
(2014-01-27 12:12:09)
Ostatnio zmodyfikował:
Łukasz Ziemak
(2014-08-11 12:52:16)

ilość odwiedzin: 7863739

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X