Strona główna Biuletynu Informacji Publicznej - www.bip.gov.pl

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

A A A A
A A+ A++

Referat Spraw Obronnych i Zarządzania Kryzysowego

Kierownik Katarzyna Greśkiewicz

Do zakresu kompetencji Referatu Spraw Obronnych i Zarządzania Kryzysowego należy:

1.    Określanie i analizowanie zagrożeń występujących na terenie gminy, zarówno ze strony sił przyrody, jak
     i niesionych przez rozwój cywilizacyjny człowieka, wnioskowanie do wójta o sposobach ich likwidacji
    i usuwania skutków.
2.    Monitorowanie zagrożeń, ostrzeganie i alarmowanie ludności.
3.    Udział w koordynowaniu działań ratowniczych i porządkowo – ochronnych.
4.    Wspieranie procesu decyzyjnego podczas zarządzania i reagowania przez wójta w sytuacjach kryzysowych,
5.    Opracowanie Gminnego planu zarządzania kryzysowego.
6.    Ustalanie dla referatów urzędu i pracowników zatrudnionych na samodzielnych stanowiskach służbowych, dla instytucji państwowych, jednostek organizacyjnych nadzorowanych i podległych wójtowi, przedsiębiorców, podmiotów gospodarczych i innych jednostek organizacyjnych znajdujących się na terenie Gminy zadań w zakresie obrony cywilnej, zarządzania i reagowania kryzysowego oraz w zakresie przygotowania gminy do pozamilitarnych działań obronnych.
7.    Udział w szkoleniach i treningach z zakresu obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego i pozamilitarnych przygotowań obronnych oraz organizowanie i prowadzenie w tych dziedzinach szkoleń, ćwiczeń treningów
     i gier decyzyjnych.
8.    Rozkodowywanie otrzymanych wiadomości oraz przekazywanie meldunków stosownym władzom.
9.    Współpraca z organizacjami pozarządowymi i społecznymi w zakresie zadań obrony cywilnej, ochrony ludności i przeciwdziałania nadzwyczajnym zagrożeniom.
10.    Współdziałanie z inspektorem ds. obywatelskich w zakresie planowania i realizacji świadczeń osobistych
    i rzeczowych na rzecz Sił Zbrojnych i obrony cywilnej.
11.    Opracowywanie i utrzymanie w stałej aktualności dokumentacji OC, zarządzania
         i reagowania kryzysowego, pozamilitarnych przygotowań obronnych, a zwłaszcza:
    - aneksu do regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy na czas “W”,
    - dokumentacji Stałego Dyżuru,
        - dokumentacji Stanowiska Kierowania Wójta,
  - Planu obrony cywilnej Gminy oraz innej dokumentacji związanej z zadaniami obrony cywilnej,
  - Planu operacyjnego funkcjonowania Gminy w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny,
  - Gminnego planu zarządzania kryzysowego Gminy,
  - Gminnego planu operacyjnego ochrony przeciwpowodziowej,
  - Planu akcji kurierskiej Gminy,
  - Planu ewakuacji.
12.    Nadzór nad formowaniem, funkcjonowaniem i wyposażaniem terenowych oraz zakładowych formacji OC.
13.    Sprawowanie nadzoru nad szkoleniem formacji zakładowych i terenowych gminy.  
14.    Nadzór nad gospodarką materiałami i sprzętem technicznym OC oraz nad prowadzeniem gminnego magazynu OC i gminnego magazynu przeciwpowodziowego.
15.    Propagowanie zadań i roli obrony cywilnej wśród pracowników urzędu i mieszkańców gminy.
16.    Samokształcenie z zakresu obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego i obronności,
17.    Organizowanie i udział w szkoleniach, treningach i grach decyzyjnych z zakresu obrony cywilnej, obronności i reagowania kryzysowego.
18.    Rozkodowywanie otrzymanych wiadomości oraz przekazywanie meldunku stosownym władzom.
19.    Planowanie przedsięwzięć i opracowywanie wytycznych wójta oraz rocznych planów dla gminy w zakresie pozamilitarnych przygotowań obronnych i szkolenia obronnego, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego.
20.    Opracowywanie za mijający rok stosownych sprawozdań do Starosty Legionowskiego i Wojewody Mazowieckiego dotyczących szkolenia i działalności w zakresie zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej
     i pozamilitarnych przygotowań obronnych.
21.    Prowadzenie dokumentacji inwentarzowej sprzętu obrony cywilnej.
22.    Prowadzenie spraw związanych z reklamowaniem żołnierzy rezerwy od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w czasie ogłoszenia mobilizacji i wojny.
23.    Planowanie i prowadzenie kontroli z zakresu realizacji zadań obronnych.
24.    Kierownik Referatu pełni funkcję Zastępcy Przewodniczącego Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.
25.    Kierownik Referatu nadzoruje pracę Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego
 

Wytworzył:
ORK Małgorzata Twardo
Udostępnił:
Łukasz Ziemak
(2014-01-27 15:48:28)
Ostatnio zmodyfikował:
Łukasz Ziemak
(2014-08-11 12:59:36)

ilość odwiedzin: 7128994

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X