Strona główna Biuletynu Informacji Publicznej - www.bip.gov.pl

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

A A A A
A A+ A++

Pełnomocnik Wójta Gminy ds. Profilaktyki i Uzależnień

1.    opracowywanie corocznego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
    i innych uzależnień,
2.    podejmowanie starań o zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób
    z problemem alkoholowym,
3.    organizowanie pomocy psychospołecznej i prawnej rodzinom, w których występują problemy alkoholowe,
    w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie,
4.    prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej poprzez wprowadzanie programów profilaktycznych dla placówek oświatowych i oświatowo-wychowawczych, prowadzenie kampanii edukacyjnych na tematy związane z profilaktyką uzależnień,
5.    uzyskiwanie informacji o rejonach najbardziej zagrożonych w gminie oraz czuwanie nad uwzględnieniem wniosków z nich wynikających między innymi przy udzielaniu zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych,
6.    zdobywanie dodatkowych środków finansowych (ze źródeł pozagminnych) na realizację działań
    w ramach programu profilaktyki,
7.    gromadzenie informacji o istniejących formach pomocy terapeutycznej osobom uzależnionym,
8.    propagowanie programu profilaktyki na terenie gminy a w szczególności wśród podmiotów gospodarczych zajmujących się sprzedażą napojów alkoholowych,
9.    prowadzenie kontroli podmiotów gospodarczych w zakresie przestrzegania przez nie ustawy
    o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,
10.    podejmowanie czynności zmierzających do orzekania o obowiązku podjęcia leczenia odwykowego wobec osób nadużywających alkohol,
11.    udzielanie porad osobom z problemami uzależnień i przemocy w rodzinie, które zgłaszają się do urzędu,
12.    nadzorowanie obowiązku sekretarza Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
13.    rozwijanie i popieranie działalności informacyjnej i kulturalnej podejmowanej w celu informowania społeczeństwa o szkodliwości narkomanii,
14.    prowadzenie w zakresie swojego działania działalności wychowawczej i zapobiegawczej polegającej na:
a.    promocji zdrowego stylu życia,
b.    tworzeniu placówek prowadzących działalność zapobiegawczą w środowiskach zagrożonych uzależnieniem,
c.    wspieraniu działań lokalnych i innych inicjatyw gospodarczych,
15.    składanie sprawozdania z realizacji działań w zakresie profilaktyki za rok ubiegły,
16.    współpraca ze Starostwem Powiatowym, stowarzyszeniami, organizacjami, ośrodkami, instytucjami pozarządowymi oraz osobami prowadzącymi działalność na rzecz rozwiązywania problemów uzależnień.
17.    sporządzanie umów na realizację zadań, do których zobowiązana jest gmina w zakresie realizacji programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i innych uzależnień.
 

Wytworzył:
Udostępnił:
Łukasz Ziemak
(2014-08-14 11:31:00)
Ostatnio zmodyfikował:
Łukasz Ziemak
(2014-08-14 11:31:55)

ilość odwiedzin: 7129377

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X