Strona główna Biuletynu Informacji Publicznej - www.bip.gov.pl

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

A A A A
A A+ A++

Informacja o uprawnieniach osób niepełnosprawnych

 

INFORMACJA

Wójta Gminy Wieliszew
o uprawnieniach niepełnosprawnych osób
uprawnionych do udziału w referendum gminnym,
zarządzonym na dzień 4 czerwca 2017 r.

 

          Na podstawie art. 37a § 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2017 r., poz. 15) w związku z ustawą z dnia 15 września 2000 r. o referendum lokalnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 400),  informuję niepełnosprawne osoby uprawnione do udziału w referendum gminnym o przysługujących im uprawnieniach w referendum gminnym, zarządzonym na dzień 4 czerwca 2017 r.

Niepełnosprawne osoby uprawnione są do udziału w referendum na takich samych zasadach jak pozostałe osoby, jednakże przysługują im poniższe uprawnienia.


I. Prawo do uzyskiwania informacji o referendum gminnym

Niepełnosprawna osoba uprawniona do udziału w referendum gminnym ma prawo
do uzyskiwania informacji o: właściwym dla siebie obwodzie głosowania, lokalach obwodowych komisji do spraw referendum, zwanych dalej „lokalami komisji obwodowych” znajdujących się najbliżej jej miejsca zamieszkania, w tym o lokalach przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych, warunkach dopisania niepełnosprawnej osoby uprawnionej do udziału w referendum do spisu osób uprawnionych do udziału w referendum w wybranym obwodzie głosowania, terminie referendum oraz godzinach głosowania, a także pytaniach referendalnych.
Informacje, o których mowa powyżej, są podawane do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w sposób zwyczajowo przyjęty w danej gminie.

Informacje te są także przekazywane przez Urząd Gminy Wieliszew niepełnosprawnej osobie uprawnionej do udziału w referendum, na wniosek tej osoby, telefonicznie lub w drukowanych materiałach informacyjnych, w tym w formie elektronicznej.

We wniosku, o którym mowa, niepełnosprawna osoba uprawniona do udziału w referendum podaje nazwisko, imię (imiona) oraz adres stałego zamieszkania.


II. Właściwe obwody głosowania oraz lokale komisji obwodowych przystosowane
do potrzeb osób niepełnosprawnych, znajdujące się najbliżej miejsca zamieszkania:

Zgodnie z Obwieszczeniem Wójta Gminy Wieliszew z dnia 20 kwietnia 2017 r. podano
do publicznej wiadomości informację o numerach i granicach obwodów głosowania , wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji do spraw referendum, w tym o lokalach obwodowych komisji do spraw referendum dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych uprawnionych do udziału w referendum oraz o możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika, w referendum gminnym zarządzonym na dzień
4 czerwca 2017 r.

Niepełnosprawne osoby uprawnione do głosowania w referendum gminnym, informację
o właściwym dla siebie obwodzie głosowania mogą uzyskać w następujący sposób:

- osobiście: Urząd Gminy Wieliszew, ul. Modlińska 1, pokój nr 8

- telefonicznie pod numerem: 22 782-27-63

- poniedziałek w godz. 9:00-17,

- wtorek-piątek  w godz. 7.30-15:30

- pocztą elektroniczną: info@wieliszew.pl


III. Termin referendum gminnego oraz godziny głosowania:

Referendum gminne zostało zarządzone na  4 czerwca 2017 r. (niedziela),
głosowanie odbędzie się w godzinach 7.00 - 21.00.


IV. Warunki oraz formy głosowania

1. Prawo do głosowania przez pełnomocnika.

Prawo do głosowania za pośrednictwem pełnomocnika mają osoby, które najpóźniej w dniu głosowania ukończą 75 lat, a także osoby posiadające orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r.
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U.
z 2016 r. poz. 2046), w tym również osoby posiadające orzeczenie organu rentowego o:

1) całkowitej niezdolności do pracy, ustalone na podstawie art. 12 ust. 2 i niezdolności
do samodzielnej egzystencji, ustalone na podstawie art. 13 ust. 5 ustawy z dnia
17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych
(Dz. U. z 2016 r. poz. 887);

2) niezdolności do samodzielnej egzystencji, ustalone na podstawie art. 13 ust. 5 ustawy wymienionej w pkt 1;

3) całkowitej niezdolności do pracy, ustalone na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy wymienionej w pkt 1;

4) orzeczenie o zaliczeniu do I grupy inwalidów;

5) orzeczenie o zaliczeniu do II grupy inwalidów;

a także osoby o stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.

Pełnomocnikiem może być osoba wpisana do rejestru wyborców w tej samej gminie, co udzielający pełnomocnictwa do głosowania lub posiadająca zaświadczenie o prawie do głosowania.

Pełnomocnikiem nie może być osoba wchodząca w skład obwodowej komisji do spraw referendum właściwej dla obwodu głosowania osoby udzielającej pełnomocnictwa do głosowania, a także mężowie zaufania.

Pełnomocnictwo można przyjąć tylko od jednej osoby lub od dwóch osób, jeżeli co najmniej jedną z nich jest wstępny (ojciec, matka, dziadek, babka, itd.), zstępny (syn, córka, wnuk, wnuczka, itd.), małżonek, brat, siostra lub osoba pozostająca w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli w stosunku do pełnomocnika.

Pełnomocnictwa udziela się przed pracownikiem Urzędu Gminy Wieliszew upoważnionym przez Wójta Gminy Wieliszew do sporządzania aktów pełnomocnictwa do głosowania.

W celu sporządzenia aktu pełnomocnictwa osoba składa wniosek najpóźniej w dniu
25 maja 2017 r.  w Urzędzie Gminy Wieliszew.

Wzór wniosku ustalony został przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji i jest dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Wieliszew pod niniejszą informacją.

Do wniosku należy dołączyć:

- pisemną zgodę osoby mającej być pełnomocnikiem na przyjęcie pełnomocnictwa – wzór zgody na przyjęcie pełnomocnictwa ustalony został przez Ministra Spraw Wewnętrznych
i Administracji jest dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Wieliszew
pod niniejszą informacją;

- kopię aktualnego orzeczenia właściwego organu orzekającego o ustaleniu stopnia niepełnosprawności, jeżeli osoba udzielająca pełnomocnictwa w dniu głosowania nie będzie miała ukończonych 75 lat.

- kopię zaświadczenia o prawie do głosowania wydanego osobie mającej być pełnomocnikiem, jeżeli osoba ta nie jest ujęta w rejestrze wyborców w tej samej gminie co udzielający pełnomocnictwa.

 

Akt pełnomocnictwa jest sporządzany w miejscu zamieszkania osoby, która złożyła wniosek
w tej sprawie lub w innym miejscu na obszarze gminy, jeżeli osoba ta zwróci się o to we wniosku o jego sporządzenie.

Osoba uprawniona do udziału w referendum ma prawo cofnięcia udzielonego pełnomocnictwa. Cofnięcie pełnomocnictwa następuje przez złożenie najpóźniej na 2 dni przed dniem referendum, tj. do dnia 1 czerwca 2017 r., stosownego oświadczenia Wójtowi Gminy Wieliszew lub przez doręczenie takiego oświadczenia właściwej obwodowej komisji do spraw referendum w dniu głosowania.

Osoba, która udzieliła pełnomocnictwa może głosować osobiście w lokalu komisji obwodowej, jeżeli wcześniej nie oddał głosu pełnomocnik. Głosowanie osobiste przez osobę, która udzieliła pełnomocnictwa powoduje jego wygaśnięcie.

2. Głosowanie w lokalu komisji obwodowej przy użyciu nakładki na kartę do głosowania sporządzonej w alfabecie Braille'a

Niepełnosprawna osoba uprawniona do udziału w referendum może głosować w lokalu komisji obwodowej przy użyciu nakładki na kartę do głosowania sporządzonej w alfabecie Braille'a.

W dniu referendum obwodowa komisja do spraw referendum wraz z kartą do głosowania wyda niepełnosprawnej osobie uprawnionej do udziału w referendum, na jej prośbę, nakładkę na tę kartę. Po oddaniu głosu niepełnosprawna osoba obowiązana jest zwrócić komisji obwodowej nakładkę na kartę.

3. Korzystanie z pomocy innej osoby w trakcie głosowania w lokalu komisji obwodowej

Niepełnosprawnej osobie uprawnionej do udziału w referendum, na jej prośbę, może pomagać w głosowaniu w lokalu komisji obwodowej inna osoba, w tym także niepełnoletnia. Pomoc ta może mieć tylko techniczny charakter; nie może ona polegać na sugerowaniu osobie uprawnionej do udziału w referendum sposobu głosowania lub na głosowaniu w zastępstwie tej osoby. Dopuszczalne jest, aby na życzenie niepełnosprawnej osoby uprawnionej do udziału w referendum w pomieszczeniu za zasłoną przebywała osoba udzielająca pomocy. Osobą tą nie może być członek komisji ani mąż zaufania.

Natomiast komisja jest obowiązana, na prośbę niepełnosprawnej osoby uprawnionej do udziału w referendum, do przekazania ustnie treści obwieszczeń referendalnych oraz urzędowych informacji Państwowej Komisji Wyborczej zamieszczonych w lokalu komisji obwodowej.

4. Pozostałe uprawnienia osób niepełnosprawnych

Niepełnosprawna osoba uprawniona do udziału w referendum gminnym może skorzystać
z uprawnień, które ułatwiają wzięcie udziału w głosowaniu:

- głosowanie korespondencyjne - do dnia 13 maja 2017 r. (sobota) należy zgłosić zamiar głosowania korespondencyjnego, w tym przy pomocy nakładek na karty do głosowania w alfabecie Braille'a,

- głosowanie w wybranym przez siebie obwodzie głosowania, w tym obwodzie przystosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych – do dnia 29 maja 2017 r. należy złożyć wniosek o dopisanie do spisu wyborców w wybranym przez siebie obwodzie głosowania.

W przypadku wątpliwości związanych z udziałem w głosowaniu pytania można zgłaszać do Sekretarza Gminy Wieliszew, tel. 22 782-26-22 lub emailem: gmina@wieliszew.pl

 

Druki do pobrania:

Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa

Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa

Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Magdalena Kucińska
(2017-04-24 13:38:54)
Ostatnio zmodyfikował:
Magdalena Kucińska
(2017-04-25 08:01:03)

ilość odwiedzin: 5656127

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X