Strona główna Biuletynu Informacji Publicznej - www.bip.gov.pl

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

A A A A
A A+ A++

Wójt Gminy Wieliszew

Paweł Andrzej Kownacki

ul. Modlińska 1
05-135 Wieliszew

tel. (22) 782-27-32, fax (22) 782-27-22
e-mail: wojt@wieliszew.pl

Wójt przyjmuje interesantów:
w poniedziałki - 14.00 - 16.30

 

Jest absolwentem Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Od 2010 roku pełni funkcję Wójta Gminy Wieliszew. W latach 2006-2010 był radnym Powiatu Legionowskiego i pełnił funkcję członka Zarządu Powiatu. W 2003 roku założył stowarzyszenie Młodzi dla Rozwoju „EMKA”, w którym pełnił funkcję prezesa do czasu wyboru na stanowisko Wójta Gminy Wieliszew. Od urodzenia mieszka w Gminie Wieliszew. Jest żonaty i ma dwóch synów. Interesuje się geografią i astronomią, w wolnych chwilach biega.

Zadania i kompetencje Wójta:
1. Pracodawcą wójta jest Urząd Gminy.
2. Czynności z zakresu prawa pracy wobec wójta związane z nawiązaniem i rozwiązaniem stosunku pracy wykonuje przewodniczący Rady Gminy, a pozostałe czynności zastępca wójta, z tym, że wynagrodzenie wójta ustala Rada Gminy, w drodze uchwały.
3. Pracą urzędu kieruje wójt przy pomocy zastępcy wójta i sekretarza.
4. W razie nieobecności wójta lub niemożności pełnienia obowiązków funkcję wójta sprawuje zastępca wójta.
5. Wójt wykonuje czynności zastrzeżone dla niego w przepisach szczególnych. Dotyczą one:
a) kierowanie bieżącymi sprawami Gminy,
b) reprezentowanie Gminy na zewnątrz,
c) podejmowanie czynności w sprawach niecierpiących zwłoki, związanych z bezpośrednim zagrożeniem interesu publicznego, wydając w tym celu zarządzenia porządkowe,
d) wydawania decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej,
e) wójt może upoważnić zastępcę wójta lub innych pracowników urzędu do wydawania decyzji administracyjnych w jego imieniu.
6.Wójt jest kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego.
7. Do zadań wójta należy:
a) dokonywanie podziału zadań, kompetencji i odpowiedzialności między zastępcą wójta i sekretarzem oraz koordynowanie ich działalności w nadzorowaniu pracy referatów i stanowisk jednoosobowych,
b) wykonywanie funkcji zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników urzędu oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych,
c) zawieranie oraz rozwiązywanie umów o pracę z pracownikami urzędu oraz kierownikami jednostek organizacyjnych i kierownikiem Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej,
d)wydawanie wewnętrznych przepisów prawnych (zarządzenia, pisma okólne),
e) pełnienie funkcji Szefa Obrony Cywilnej Gminy,
f) pełnienie funkcji Przewodniczącego Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego,
g) pełnienie, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych zadań administratora danych osobowych,
h) pełnienie zgodnie z ustawą o ochronie informacji niejawnych zadania kierownika jednostki organizacyjnej w zakresie ochrony informacji niejawnych prawnie chronionych o klauzuli „Poufne” i „Zastrzeżone”;
i) współpraca z :
- organami wymiaru sprawiedliwości,
- dowódcami jednostek wojskowych,
- wójtami, burmistrzami, prezydentami, starostą, marszałkiem,
- organami administracji rządowej,
- organizacjami społeczno-zawodowymi na terenie Gminy;
j) realizowanie zadań określonych w ustawach i innych aktach prawnych, a także zapewnienie współdziałania urzędu z organami administracji rządowej i samorządowej różnych szczebli;
k) do kompetencji wójta należy sprawowanie nadzoru nad działalnością:
- zastępcy wójta Gminy,
- sekretarza Gminy,
- skarbnika  Gminy.
Referatów:
- Referatu Sportu,
- Urzędu Stanu Cywilnego,
- Referatu Spraw Obronnych i Zarządzania Kryzysowego,
- Referatu Zakupów i Zamówień Publicznych,
- Referatu Informacji i Promocji Gminy.
Samodzielnych stanowisk:
- Pełnomocnika Wójta ds. ochrony informacji niejawnych,
- Administratora bezpieczeństwa informacji,
- Pełnomocnika Wójta ds. profilaktyki i uzależnień.
Jednostek organizacyjnych:
- Centrum Usług Wspólnych w Wieliszewie,
- Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieliszewie,
- Ośrodka Kultury w Wieliszewie
- Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wieliszew

Wytworzył:
Udostępnił:
Magdalena Kucińska
(2017-12-04 11:00:32)
Ostatnio zmodyfikował:
Magdalena Kucińska
(2017-12-04 11:02:04)

ilość odwiedzin: 7874952

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X