Strona główna Biuletynu Informacji Publicznej - www.bip.gov.pl

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

A A A A
A A+ A++

Uchwały dot. Rady Gminy

2010 

 

Uchwała Nr XL III/395/2010 Rady Gminy Wieliszew z dnia 16 czerwca 2010r. w sprawie ustalenia statutu Gminy Wieliszew.

Uchwała nr XLII/394/2010 Rady Gminy Wieliszew z dnia 15 czerwca 2010r. w sprawie ustalenia cen urzędowych za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego.

Uchwała Nr XLII/392/20 Rady gminy wieliszew z dnia 15 czerwca 2010r. w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Wieliszew.

Uchwała Nr 391/2010 Rady Gminy Wieliszew z dnia 15 czerwca 2010r. w sprawie podziału Gminy Wieliszew na okręgi wyborcze.

Uchwała Nr XLII/390/2010 Rady Gminy Wieliszew z dnia 15 czerwca 2010r. w sprawie zmian Uchwały budzetowej gminy Wieliszew na 2010r.

załącznik do Uchwały nr 390.

Uchwała Nr XLII/389/10 Rady Gminy Wieliszew z dnia 15 czerwca 2010 w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu preferencyjnego.

Załacznik do Uchwały nr 389

 Uchwała Nr XL/372/2010 Rady Gminy Wieliszew z dnia 20 kwietnia 2010 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Wieliszew.

Uchwała Nr Xl/369/10 Rady Gminy Wieliszew z dnia 20 kwietnia 2010r w sprawie przyjęcia rezygnacji Przewodniczącego Rady Gminy Wieliszew z członka Komisji Oświaty, Kultury i Sportu oraz członka Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Ekologii.

Uchwała Nr XL/365/2010 Rady Gminy Wieliszew z dnia 20 kwietnia 2010r w sprawie wyboru przedstawiciela do składu Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Lecznictwa Otwartego w Legionowie.

Uchwała Nr XL/364/10 Rady Gminy Wieliszew z dnia 20 kwietnia 2010r. do realizacji projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał łudzki pod tytułem " Równe Szanse - aktywizacja społeczno - zawodowa dla osób niepracujących z terenu Gminy Wieliszew.

Uchwała Nr XL/363/10 rady Gminy Wieliszew z dnia 20 kwietnia 2010r. w sprawie udzielenia upoważnienia Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieliszewie w sprawach swiadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieczkałych na terenie Gminy Wieliszew.

Uchwała Nr XXXIX/361/10 Rady Gminy Wieliszew z dnia 30 marca 2010 w sprawie zajęcia stanowiska w sprawie skargi złożonej przez Panią Annę Szypulską i Pana Bogdana Miętek na działanie Wójta Gminy.

Uchwała Nr XXXIX/360/10 Rady Gminy Wieliszew z dnia 30 marca 2010 w sprawie wyrażenia woli nawiązania parnerskiej współpracy między Gminą Wieliszew a Gminą Agios Stefanos w Grecji.

Uchwała Nr XXXIX/350/10 Rady Gminy Wieliszew w sprawie wyboru Pana Jacka Banaszka do składu osobowego Komisji Rozwoju Zagospodarowania Przestrzennego

Uchwała Nr XXXIX/349/10 Rady Gminy Wieliszew z dnia 30 marca 2010 w sprawie odwołania radnego Pana Bogdana Małeckiego ze składu osobowego Komisji Rozwoju i Zagospodarowania Przestrzennego.

Uchwała Nr XXXIX/348/10 Rady Gminy Wieliszew z dnia 30 marca 2010 w sprawie owyboru Przewodniczącego Rady Gminy Wieliszew

Uchwała Nr XXXIX/347/10 Rady Gminy Wieliszew z dnia 30 marca 2010 w sprawie odwołania Przewodniczącego Rady Gminy Wieliszew.

Uchwała Nr XXXVIII/344/10 Rady Gminy Wieliszew z dnia 23 lutego 2010 w sprawie wysokości stawek za zajęcie pasa drogowego dla kategorii dróg gminnych.

Uchwała Nr XXXVII/332/10 Rady Gminy Wieliszew z dnia 26 stycznia 2010 w sprawie zmian w planie sieci publicznych gimnazjów prowadzonych przez Gminę Wieliszew.

Uchwała Nr XXXVII/331/10 Rady Gminy Wieliszew z dnia 26 stycznia 2010r w sprawie przystąpienia Gminy Wieliszew do Lokkalnej Grupy rybackiej Zalew Zegrzyński oraz przyjęcia statutu.

 

2009

Uchwała Nr XXXVI/325/09 Rady Gminy Wieliszew z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie

1.Odbiebierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,

2. Opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

Uchwała Nr XXXVI/324/09 Rady Gminy Wieliszew z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie: uchwalenia Gminnego programu  profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na 2010r.   

Uchwała Nr XXXIV/311/09 Rady Gminy Wieliszew z dnia 10 listopada 2009 w sprawie przyjęcia treści umowy o partnerskiej współpracy pomiędzy gminą Siret, republika Romunii a Gminą Wieliszew Rzeczpospolita Polska.

Uchwała Nr XXXIX/309/09 Rady Gminy Wieliszew z dnia 10 listopada 2009 w sprawie uchwalenia rocznego programu i zasad i wpółpracy gminy Wieliszew z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożyytku publicznego

Uchwała XXIII/302/09 Rady Gminy Wieliszew z dnia 29 września 2009/09 Rady Gminy Wieliszew w sprawie nadania nazwy ulicy w m.Wieliszew.

Uchwała XXIII/301/09 Rady Gminy Wieliszew z dnia 29 września 2009/09 Rady Gminy Wieliszew w sprawie nadania nazwy ulicy w m.Wieliszew.

Uchwała XXIII/300/09 Rady Gminy Wieliszew z dnia 29 września 2009/09 Rady Gminy Wieliszew w sprawie nadania nazwy ulicy w m.Wieliszew.

 Uchwała XXIII/299/09 Rady Gminy Wieliszew z dnia 29 września 2009/09 Rady Gminy Wieliszew w sprawie nadania nazwy ulicy w m.Wieliszew.

Uchwała Nr XXXIII/296/2009 Rady Gminy Wieliszew z dnia 29 września w sprawie zmian w budżecie gminy Wieliszew na 2009r

Załącznik do Uchwały Nr XXXIII/296/2009

Uchwała Nr XXX/270/09 Rady Gminy Wieliszew z dnia 16 czerwca 2009r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Janówek Pierwszy.

Uchwała Nr XXX/268/09 Rady Gminy Wieliszew z dnia 16 czerwca 2009 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIXI 238/09 w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Wieliszew.

 Uchwała Nr XXX/267/09 Rady Gminy Wieliszew z dnia 16 czerwca 2009 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIXI 238/09 w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Wieliszew.

Uchwała Nr XXX/266/2009 Rady Gminy Wieliszew z dnia 16 czerwca 2009r w sprawie  wyrażenia woli nawiązania partnerskiej wswpółpracy między Gminą Wieliszew a Agios Stefanos w Grecji.

Uchwała Nr XXX/265/2009 Rady Gminy Wieliszew z dnia 16 czerwca 2009r w sprawie  wyrażenia woli nawiązania partnerskiej wswpółpracy między Gminą Wieliszew a Gminą Siret w Romunii.

Uchwała Nr XXX/264//2009 Rady Gminy Wieliszew z dnia 16 czerwca 2009r w sprawie zaliczenia drogi do  kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu.

Uchwała Nr XXX/263/2009 Rady Gminy Wieliszew z dnia 16 czerwca 2009r w sprawie zaliczenia drogi do  kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu. 

Uchwała Nr XXX/262/2009 Rady Gminy Wieliszew z dnia 16 czerwca 2009r w sprawie zaliczenia drogi do  kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu.

Uchwała Nr/XXX/257/2009 Rady Gminy Wieliszew z dnia 16 czerwca 2009r, w sprawie w sprawie   zasad  rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, zasad udzielania i rozmiaru obniżania tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w przedszkolach i  szkołach oraz  ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć logopedów, psychologów, pedagogów, doradców zawodowych i innych nauczycieli szkół nie wymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela

Uchwała Nr/XXX/256//2009 Rady Gminy Wieliszew z dnia 16 czerwca 2009r, w sprawie \Uchwała Nr/XXX/256/2009 Rady Gminy Wieliszew z dnia 16 czerwca 2009r, w sprawie zmian w statucie Samorządowej Administracji Placówek Oświatowych Gminy Wieliszew.

Uchwała Nr/XXX/255/2009 Rady Gminy Wieliszew z dnia 16 czerwca 2009r, w sprawie zmian w statucie Samorządowej Administracji Placówek Oświatowych Gminy Wieliszew.

Uchwała Nr/XXX/249/09 Rady Gminy Wielliszew  z dnia 16 czerwca 2009 w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu z Banku Ochrony Środowiska.

Uchwała Nr XXX/248/09 Rady Gminy Wieliszew z dnia 16 czerwca 2009r w sprawie zmian w budżecie gminy Wieliszew.

 

Uchwała Nr XXIX/246/09 Rady Gminy Wieliszew z dnia 28 kwietnia 2009r o zmianie uchwały w sprawie zatwierdzenia regulaminu określajacego wysokość oraz szczegółpowe warunki przyznawania wydatków za wysługe lat , funkcyjnego, motywacyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynikających ze stosunku pracy nauuczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach prowadzonych na terenie Gminy Wieliszew.

Uchwała Nr XXIV/245/09 Rady Gminy Wieliszew z dnia 28 kwietnia 2009 w sprawie nadania ulicy  w miejscowości Skrzeszew.

Uchwała Nr XXIX/243/09 Rady Gminy Wieliszew z dnia 28 kwietnia 2009 w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków.

Uchwała Nr XXIX/239/09 Rady Gminy Wieliszew z dnia 28 kwietnia 2009 w sprawie powołania Skarbniika Gminy Wieliszew

Uchwała Nr XXIX/238/09 Rady Gminy Wieliszew z dnia 28 kwietnia 2009 w sprawie odwołania Skarbniika Gminy Wieliszew

Uchwła Nr XXIX/235/09 Rady  Gminy Wieliszew z dnia 28 kwietnia 2009r w sprawie stanowiska odnośnie przekazania nieruuchomości w miejscowości Góra przez Polską Akademię Nauk  gminie Wieliszew w celu prowadzenia polityki zrównoważonego rozwoju.

 

Uchwała Nr 234/2009 Rady Gminy Wieliszew z dnia 04. kwietnia 2009 w sprawie wniesienia skargi na decyzjęPrezesa Rady Ministrów Rzeczpospolitej Polskiej.

Uchwała Intencyjna Nr/ XXVII/233/09 Rady Gminy Wieliszew z dnia 24 marca 2009r. w sprawie przystąpienia Gminy Wieliszew do projektów kluczowych realizowanych przez Samorząd Wojwództwa Mazowieckiego.

Uchwała Nr XXVII/232/09 Rady Gminy Wieliszew w sprawie uchwalenia Planu Odnowy Miejscowości Krubin

Uchwała Nr XXVII/231/09 Rady Gminy Wieliszew w sprawie uchwalenia Planu Odnowy Miejscowości Skrzeszew

Uchwała Nr XXVII/230/09 Rady Gminy Wieliszew w sprawie uchwalenia Planu Odnowy Miejscowości Wieliszew.

Uchwała Nr XXVII/229/09 Rady Gminy Wieliszew z dnia 24 marca 2009 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Poddębie i Komornicy.

Uchwała Nr XXVII/228/09 Rady Gminy Wieliszew z dnia 24 marca 2009 w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu.

Uchwała Nr XXVII/227/2009 Rady Gminy Wieliszew z dnia 24 marca  w sprawie zwolnienia od opłat od wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej

Uchwała Nr XXVII/226/2009 Rady Gminy Wieliszew z dnia 24 marca w sprawie zmiany Uchwały Nr 167/XXI/08 Rady Gminy Wieliszew z dnia 24 października 2008 w sprawie utworzenia okręgów wyborczych.

 Uchwała Nr XXVII/225/2009 Rady Gminy Wieliszew z dnia 24 marca uchylającą uchwałę Rady Gminy Wieliszew z dnia 28 grudnia 2007 w sprawie  ustalenia zasad korzystania ze stołówek szkolnych oraz odpłatności za posiłki  przygotowywane w stołówkach

Uchwała Nr /XXVII/221/09 Rady Gminy Wieliszew z dnia 24 marca 2009 w sprawie powołania Dyrektora Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wieliszewie.

Uchwała Nr /XXVII/22O/09 Rady Gminy Wieliszew z dnia 24 marca 2009 w sprawie odwołania Dyrektora Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wieliszewie.

Uchwała Nr XXV/2007/09 Rady Gminy Wieliszew z dnia 10 lutego 2009r. w sprawie przejęcia od Powiatu Legionowskiego do dalszego prowadzenia przez Gminę Wieliszew Powiatowego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Dębem oraz nabycia w formie darowizny zabudowanych nieruchomości gruntowych, na których położone są szkoły wchodzące w skład tego zespołu.

2008r.

Uchwała Nr 193 /XXIV/08 Rady Gminy Wieliszew z dnia 30 grudnia 2008 w sprawie uchwalenia Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych  oraz przeciwdziałania narkomanii w 2009.

 Uchwała Nr 188/XXIV/08 Rady Gminy Wieliszew z dnia 30 grudnia 2008 w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego.

Uchwała Nr 187/XXIII/08 Rady Gminy Wieliszew z dnia 25 listopada 2008r w sprawie uchwalenia rocznego programu i zasad współpracy gminy Wieliszew z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

Uchwała Nr 181/XXIII/08 Rady Gminy Wieliszew z dnia 25  listopada 2008r. w sprawie określenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli przyznanej nauczycielom szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Wieliszew.

Uchwała Nr 167/XXI/08 Rady Gminy Wieliszew z dnia 24 października 2008  r.w sprawie zmiany do uchwały Nr 382/XXVII/2002 Rady Gminy Weliszew z dnia 18 czerwca 2002 dotyczącej utworzenia okręgów wyborczych.

Załącznik do uchwały Nr 167/XXI/08.

Uchwała Nr 166/XXI/08 Rady Gminy Wieliszew z dnia 24 października 2008 r. w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania.

Załącznik do uchwały Nr 166/XXI/08.

Uchwała NR 140/XIX/08 Rady Gminy Wieliszew z dnia 1 lipca 2008r w sprawie ustalenia stawek procentowych opłaty adiacenckiej

Uchwała Nr 137/XVIII/2008 Rady Gminy Wieliszew z dnia 10 czerwca 2008r. w sprawie zawarcia przez Gminę Wieliszew porozumienia z Powiatem Legionowskim dotyczącego powierzenia do realizacji zadania własnego z zakresu oświaty polegającego na założeniu i prowadzeniu przedszkola specjalnego w PZSS w Legionowie

Uchwała NR134/XVIII/08 Rady Gminy Wieliszew z dnia 10 czerwca 2008 w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

Uchwała Nr 132/XVIII/08 Rady Gminy Wieliszew z dnia 10 czerwca 2008r w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy.

Uchwała NR 128/XV/08 Rady Gminy Wieliszew z dnia 15 kwietnia 2008 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Komornica

Uchwała NR 127/XV/08 Rady Gminy Wieliszew z dnia 15 kwietnia 2008 w sprawie nadania naz ulicom w miejscowości Komornica

Uchwała NR126/XV/08 Rady Gminy Wieliszew z dnia 15 kwietnia 2008 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Sikory

Uchwała NR 125/XV/08 Rady Gminy Wieliszew z dnia 15 kwietnia 2008 w  sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Wieliszew

 Uchwała Nr 121/XVI/2008 Rady Gminy Wieliszew z dnia 15 kwietnia 2008r. w sprawie utworzenia funduszu zdrowotnego z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczycieli i szkół prowadzonych przez Gminę Wieliszew oraz przyjęcia Regulaminu gospodarowania tym funduszem.

Uchwała Nr 118/XVI/08 Rady Gminy Wieliszew z dnia 15 kwietnia 2008r w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do Lokalnej Organizacji Turystycznej Trzech Rzek działającej w formie stowarzyszenia.

Uchwała NR  114/XV/08 Rady Gminy Wieliszew z dnia 26 lutego 2008 w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Skrzeszew

Uchwała NR 113 /XV/08 Rady Gminy Wieliszew z dnia 26 lutego 2008r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Łajski

UCHWAŁA NR 112/XV/08 Rady Gminy Wieliszew z dnia 26 lutego 2008r. w sprawie: wyrażenia woli nawiązania partnerskiej współpracy między Gminą Wieliszew a Gminą Graffignano we Włoszech

UCHWAŁA NR 111/XV/08 Rady Gminy Wieliszew z dnia 26 lutego 2008r. w sprawie: przyjęcia Statutu Mazowieckiego Związku Międzygminnego „Czyste Mazowsze”

UCHWAŁA NR 110/XV/08 Rady Gminy Wieliszew z dnia 26 lutego 2008r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Mazowieckiego Związku Międzygminnego „Czyste Mazowsze”.

UCHWAŁA NR 109/XV/08 Rady Gminy Wieliszew z dnia 26 lutego 2008r. zmieniająca Uchwałę NR 40/V/2003 Rady Gminy Wieliszew z dnia 18 marca 2003r. w sprawie: określenia obwodu Gimnazjum w Wieliszewie przy ul. Modlińskiej 60

UCHWAŁA NR 102/XIV/08 Rady Gminy WIeliszew z dnia 15 stycznia w sprawie: zmiany Uchwały Nr 19/III/06 Rady Gminy WIeliszew z dnia 12 grudnia dotyczącej powołania stałych Komisji Rady Gminy Wieliszew i ich skladów.

.


2007r.

.

 

Uchwała  Nr 84/XI/07 Rady Gminy Wieliszew z dnia 20 listopada. w sprawie: uchwalenia rocznego programu i zasad współpracy Gminy Wieliszew z oraganizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

Uchwała Nr 82/XI/07/Rady Gminy Wieliszew z dnia 20 listopada 2007r. w sprawie: ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania w tabeli miesięcznych stawek wynagradzania oraz wartości jednego punktu, stanowiących podstawę do   
ustalenia  miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego pracowników  jednostek organizacyjnych gminy.

Uchwała Nr 72/XI/07 Rady Gminy Wieliszew z dnia 24 października 2007r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

Uchwała Nr  67/X/07/ Rady Gminy Wieliszew z dnia 11 września 2007r. w sprawie: wyboru ławników do Sądu Okręgowego Warszawa - Praga w Warszawie

Uchwała Nr  66/X/07/ Rady Gminy Wieliszew z dnia 11 września 2007r. w sprawie: wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Legionowie

Uchwała Nr 63/X/07/ Rady Gminy Wieliszew z dnia 11 września 2007r. w sprawie: nadania nazwy ulicy we wsi Poddębie

Uchwała Nr 55/IX/07/ Rady Gminy Wieliszew z dnia 12 czerwca 2007r. w sprawie: powołania zespołu  opiniującągo kandydatów na ławników

Uchwała Nr 54/IX/07/ Rady Gminy Wieliszew z dnia 12 czerwca 2007r. w sprawie: nadania nazwy ulicy we wsi Komornica

Uchwała Nr 51/IX/07 Rady Gminy Wieliszew z dnia 12 czerwca 2007r w sprawie zmiany Uchwały Nr 3/II/06 z dnia 5 grudnia 2006r dotyczącej ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy

Uchwała Nr 49/IX/07 Rady Gminy Wieliszew z dnia 12 czerwca 2007 w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju miejscowości Kałuszyn Gmina Wieliszew.

Uchwała Nr 50/IX/07 Rady Gminy Wieliszew z dnia 12 czerwca 2007r. w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju miejscowości Krubin Gmina Wieliszew.

 

  2006r.

 UCHWAŁA NR 416/XXXVII/06 Rady Gminy w Wieliszewie z dnia 5 września 2006 r.  w sprawie: określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Wieliszew.

Uchwała Nr 22/IV/06 Rady Gminy Wieliszew z dnia 28 grudnia 2006r. w sprawie: zasad przyznawania i wysokości diet.

 UCWAŁA NR 19/III/06 Rady Gminy Wieliszew z dnia 12 grudnia 2006. w sprawie: powołania stałych Komisji Rady Gminy Wieliszew i ich skład.

UCHWAŁA NR 8/III/06 Rady Gniny Wieliszew z dnia 12 grudnia 2006r. w sprawie: wyboru dwóch przedstawicieli do składu Zgromadzenia Związku Gmin Zalewu Zegrzyńskiego.

UCHWAŁA NR 2/I/06 Rady Gminy Wieliszew z dnia 22 listopada 2006 r. w sprawie:wyboru Wiceprzewodniczących Rady Gminy Wieliszew.

UCHWAŁA NR 1/I/06 Rady Gminy Wieliszew z dnia 22 listopada 2006 r. w sprawie: wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Wieliszew.

 

 2005r.

UCHWAŁA NR  339/XXX/05 w sprawie: uchwalenia rocznego programu i zasad współpracy gminy Wieliszew z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

Uchhwała Nr 295 /XXVII/05 Rady Gminy Wieliszew z dnia  21 czerwca 2005r. w sprawie:  zmiany  § 2 pkt.7 Uchwały Nr 136/XIV/03 Rady Gminy Wieliszew z dnia 30 grudnia 2003r. dotyczącej zasad ustalenia diet.

 

Uchwała NR /272/XXV/05 Rady Gminy Wieliszew z dnia 5 kwietnia 2005 w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego dla miejscowości Skrzeszew Gmina Wieliszew

2004

Uchwała Nr 219/XXII/04 Rady Gminy Wieliszew z dnia 23 listopada 2004 roku w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dla kategorii dróg gminnych. 

 

UCHWAŁA NR 204/XX/04 w sprawie: uchwalenia rocznego programu i zasad współpracy gminy Wieliszew z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

Uchwała Nr 186/XVIII04 Rady Gminy Wieliszew z dnia 22 czerwca 2004r. w sprawie uchwalenia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Wieliszew.

załącznik do uchwały.

 

Diety radnych
Lotnisko w Modlinie
2003 r.
Uchwały Rady Gminy o odwołaniu Komisji Rady Gminy i o powołaniu Komisji i ich składów z 22 lipca 2003
Uchwała 86-VIII-03 z 8 lipca 2003 o wyborze przewodniczącego
85-VIII-03 z 8 lipca 2003 Odwołanie przewodniczącego Rady Gminy Marka Kwiatkowskiego 
71VIII03 z 8 lipca 2003 uchwała absolutoryjna
Uchwała 21-III-02 o wynagrodzeniu wojta
Wydawanie biuletynu
14-II-02 Diety
Uchwała 361 w sprawie udzielenia absolutorium 2002

 

 

 

 

 

Uchwała Nr 238/XXIII/2004 Rady Gminy Wieliszew z dnia 28 grudnia 2004 Rady Gminy Wieliszew z dnia 28 grudnia 2004r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 96/X/03 z dnia 02.09.2003r dotyczacej ustalenia wynagrodzenia dla Wójta.

 

Uchwała NR /274/XXV/05 Rady Gminy Wieliszew z dnia 5 kwietnia 2005 w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego dla miejscowości Łajski Gmina Wieliszew

 

Uchwała Nr 213/XXII/04 Rady Gminy Wieliszew z dnia 23 listopada 2004 w sprawie uchwalenia Strategii Zrównoważonego Rozwoju Gminy Wieliszew.

 

Uchwała NR /273/XXV/05 Rady Gminy Wieliszew z dnia 5 kwietnia 2005 w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego dla miejscowości Wieliszew Gmina Wieliszew

Wytworzył:
Paweł Kownacki
Udostępnił:
Paweł Kownacki
(2003-07-23 22:01:19)
Ostatnio zmodyfikował:
Łukasz Ziemak
(2010-12-17 13:59:39)

ilość odwiedzin: 7113554

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X