Strona główna Biuletynu Informacji Publicznej - www.bip.gov.pl

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

A A A A
A A+ A++

Protokół z IX sesji Rady Gminy Wieliszew

 
Protokół Nr 9/07

Rady Gminy Wieliszew
 z dnia 12 czerwca 2007r.


 

                                    Posiedzeniu przewodniczył Przewodniczący Rady Gminy Wieliszew Pan Jan Sołtys. Na Sesji obecni byli wszyscy radni. O godz. 10:05 w sali widowiskowej Urzędu Gminy Przewodniczący Rady rozpoczął obrady IX Sesji Rady Gminy. Przywitał  zebranych. Następnie   przedstawił proponowany porządek posiedzenia.

Przewodniczący Rady zawnioskował, aby w pkt. 19  porządku obrad wprowadzić pkt. „Sprawozdanie z realizacji Gminnego Planu Gospodarki Odpadami na terenie Gminy Wieliszew” – wniosek ten przyjęto jednogłośnie – 15 głosami za.

                                    Porządek obrad po wprowadzonej zmianie przedstawiał się następująco:

1.   Otwarcie obrad IX Sesji Rady Gminy.

2.   Przyjęcie porządku obrad Sesji.

3.   Przyjęcie protokołu z  poprzedniej Sesji Rady Gminy.

4.   Informacja Wójta Gminy.

5.   Informacja Przewodniczącego Rady o pracy organów Rady między sesjami.

6.   Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia zgodności miejscowego planu

      zagospodarowania przestrzennego wsi Łajski, gmina Wieliszew z ustaleniami

     „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy

      Wieliszew”.

7.   Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania

      przestrzennego gminy Wieliszew dotyczącego obszaru wsi Łajski.

8.   Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia zgodności miejscowego planu

       zagospodarowania przestrzennego wsi Krubin, gmina Wieliszew z ustaleniami

      „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy

       Wieliszew”.

9.   Podjęcie uchwały w sprawie  rozpatrzenia uwagi nieuwzględnionej przez

      Wójta Gminy Wieliszew wniesionej do projektu  miejscowego planu

      zagospodarowania przestrzennego wsi Krubin, gmina Wieliszew.

10. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania

       przestrzennego gminy Wieliszew dotyczącego obszaru wsi Krubin.

11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania

      przestrzennego  gminy Wieliszew, dotyczącego obszaru wsi Kałuszyn.

12. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania

      przestrzennego gminy Wieliszew, dotyczącego obszaru wsi Komornica.

13.  Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Wieliszew na 2007r.

14. Podjęcie uchwały zaciągnięcia kredytu długoterminowego.

15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia  „Planu rozwoju miejscowości Kałuszyn,

      Gmina Wieliszew”.

16. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia  „Planu rozwoju miejscowości Krubin,

      Gmina Wieliszew”.

17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 3/II/06 z dnia 5.12.2006r.

      dotyczącej ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy.

18. Podjęcie uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku

       na terenie gminy.

19. Sprawozdanie  z realizacji Gminnego Planu Gospodarki Odpadami na terenie Gminy

       Wieliszew

20. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Statutu Związku Stowarzyszeń „Partnerstwo

       Zalewu Zegrzyńskiego”.

21. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nawy ulicy „Pogodna” we wsi Komornica.

22. Podjęcie uchwały w sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatów na

       ławników.

23.  Złożenie pisemnych interpelacji i zapytań.

24.  Sprawy różne.  

                                    Ad.2. W/w porządek obrad Sesji przyjęto 15 głosami za.

                                    Ad.3. Protokół z poprzedniego posiedzenia Sesji Rady Gminy przyjęto

15 głosami za.

                                    Ad.4. Wójt Gminy poinformował o tym, że: odbyły się wybory sołtysów i w planie jest zorganizowanie spotkania z nowo wybranymi i byłymi sołtysami, przeprowadzono 61 przetargów, uzgodniono zatrudnienie kierownika referatu urbanistyki i architektury, ruszyło wydawanie decyzji o warunkach zabudowy, został podpisany akt notarialny pod budowę stacji uzdatniania wody w Wieliszewie. Wójt poinformował o obchodach : Święta Strażaka, Dni Wieliszewa, o regatach, w których gmina Wieliszew zajęła II miejsce, o toczących się rozmowach w sprawie pozyskania gruntów PAN, rozmowach z Panią Pyzik o pozyskaniu ok. 40 ha gruntów PKP za kwotę 650 tys. zł., poinformował, że być może będzie możliwość o bezgotówkowym pozyskaniu gruntów. Poinformował  o organizowanych spotkaniach w ramach programu Quael, na które serdecznie zapraszał. O spotkaniu w sprawie budowy dróg na terenie powiatu legionowskiego i w sprawie budowy trasy Olszynki Grochowskiej- nikt z zebranych nie podjął decyzji o budowie trasy Olszynki – gminy upoważniły Starostę do dalszego wyjaśnienia tematu. Poinformował o działaniach Grupy Leader  Plus. O tym, że Gmina Wieliszew przygotowuje się do wyjazdu  na Łotwę i Mołdawię celem pozyskania gminy bliźniaczej. Przygotowywana jest umowa do opracowania studium uwarunkowań i kierunków rozwoju gminy Wieliszew.

                                    Ad.5. Informacje Przewodniczącego Rady o pracy organów Rady miedzy sesjami stanowi zał. nr 1 do protokołu.

                                    Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że 7 następnych punktów stanowi blok uchwał dotyczący planów zagospodarowania przestrzennego. Z uwagi, iż zostały dołączone dodatkowe informacje ogłosił 10 min. przerwę na zapoznanie się z tymi materiałami.

                                    Z uwagi na ważność spraw zawodowych o godz. 1040 obrady opuścił radny J. Banaszek.

                                    Ad.6.   Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia zgodności miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Łajski, gmina Wieliszew

z ustaleniami „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wieliszew”.

                                    Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że wszystkie projekty uchwał były omawiane na posiedzeniu Komisji Rozwoju i Zagospodarowania Przestrzennego i zyskały pozytywną opinię oraz były omawiane ze wszystkimi radnymi na roboczym spotkaniu.

Uwag i zapytań do projektu uchwały nie wniesiono i Uchwałę Nr 40 przyjęto 14 głosami za, brak 1 radnego.

                                    Ad. 7.   Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wieliszew dotyczącego obszaru wsi Łajski.

                                    p. J. Borzewski zapytał, czy w rozdz. 3 podpkt 3, w którym są określone powierzchnie działek po podziałach celowym byłoby, aby przy każdej powierzchni dopisać słowo „do”.

                                    p. Marian Reterski – urbanista biura projektowego w Łodzi poinformował, że nie można, ponieważ w uchwale zostały określone minimalne powierzchnie, a słowo „do” ograniczałoby te powierzchnie, a przy każdym podziale jest i tak granica tolerancji wynosząca od 5-10%.

Innych uwag i zapytań do projektu uchwały nie wniesiono i Uchwałę Nr 41 przyjęto 14 głosami za, brak 1 radnego.

                                    Ad. 8.   Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia zgodności miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Krubin, gmina Wieliszew

z ustaleniami „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wieliszew”.

Uwag i zapytań do projektu uchwały nie wniesiono i Uchwałę Nr 42 przyjęto 14 głosami za, brak 1 radnego.

                                    Ad. 9.   Podjęcie uchwały w sprawie  rozpatrzenia uwagi nieuwzględnionej przez Wójta Gminy Wieliszew wniesionej do projektu  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Krubin, gmina Wieliszew.

                                    p. Alina Słupecka – inspektor ds./ architektury poinformowała, że uwagę złożyła Spółka Krubin odnośnie działki nr 501/6 , chcąc aby zapisać w planie przeznaczenie tej działki  pod zabudowę jednorodzinną, a studium przewiduje rekreację

 i sport. Uwaga ta może być ponownie rozpatrzona przy zmianie studium.

Uchwałę Nr 43 przyjęto 14 głosami za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się.

                                    Ad.10. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wieliszew dotyczącego obszaru wsi Krubin.

Przewodniczący Rady poinformował, że projekt tej uchwały jest konsekwencją poprzednich uchwał – Uchwałę Nr 44 przyjęto 14 głosami za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się.

                                    Ad.11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  gminy Wieliszew, dotyczącego obszaru wsi Kałuszyn.

Przewodniczący Rady poinformował, że plan ten był 3-krotnie omawiany na Komisji Rozwoju. Zainteresowani zmiana planu doszli do porozumienia i obecnie  można ten plan już zatwierdzić.

Uchwałę Nr 45 przyjęto 14 głosami za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się.

                                    Ad. 12. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wieliszew, dotyczącego obszaru wsi Komornica.

Uwag i zapytań nie zgłoszono i Uchwałę Nr 46 przyjęto 14 głosami za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się.

                                    Ad. 13.  Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Wieliszew na 2007r.

                                    Skarbnik Gminy p. T. Piątkowska przedstawiła autopoprawkę do projektu uchwały zgodnie z zał. nr 2 do uchwały.

Uwag i zapytań nie zgłoszono i Uchwałę Nr 47 przyjęto 14 głosami za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się.

                                    Ad.14. Podjęcie uchwały zaciągnięcia kredytu długoterminowego.

                                    Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że zaciągnięcie kredytu w wysokości 200 tys. zł. jest na termomodernizację budynku komunalnego w Krubinie.

 Uchwałę Nr 48 przyjęto 14 głosami za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się.

                                    Ad.15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia  „Planu rozwoju miejscowości Kałuszyn, Gmina Wieliszew”.

                                    Wójt Gminy p. W. Kownacki poinformował, że wzorem wcześniej podjętych 4-ch planów rozwoju miejscowości opracowano teraz plan dla Kałuszyna i Krubina, które to plany będą podstawą do złożenia wniosków o dofinansowanie ze środków unijnych.

Uchwałę Nr 49 przyjęto 14 głosami za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się.

                                    Ad.16. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia  „Planu rozwoju miejscowości Krubin, Gmina Wieliszew”.

Uchwałę Nr 50 przyjęto 14 głosami za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się.

                                    Od godz. 1105 Przewodniczący Rady Gminy zarządził 15 min. przerwę w obradach. W związku z ważnymi sprawami osobistymi prosił o zdyscyplinowanie czasu przerwy, ponieważ musi wcześniej opuścić obrady. Również z uwagi na ważność spraw służbowych o godz. 1125 obrady opuściła radna p. J. Szafrańska.

                                    Ad. 17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 3/II/06 z dnia 5.12.2006r.dotyczącej ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy.

Przewodniczący Rady poinformował, że jest to minimalne podwyższenie wynagrodzenia Wójta, ponieważ tylko na tyle pozwalają przepisy prawa.

Uchwałę Nr 51 przyjęto 13 głosami za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się.

                                    Ad. 18. Podjęcie uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy.

Przewodniczący Rady poinformował, że  regulamin utrzymania czystości był omawiany i zyskał pozytywną opinię Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Ekologii.

                                    p. J. Borzewski  stwierdził, że w par 3 jest zapis kogo dotyczy regulamin, w związku z tym zapytał, kto będzie egzekwował nieprzestrzeganie tego regulaminu. Zdaniem radnego w typowo rażących sytuacjach regulamin powinien być egzekwowany przez pracowników referatu ochrony środowiska.

                                    p. B. Łempkowska poinformowała, że  w naszej gminie nie ma straży miejskiej, która zajęłaby się tym problemem, a w referacie pracują trzy osoby i nie da się załatwić wszystkich spraw tą obsadą kadrową, pracownicy interweniują w zgłoszonych przypadkach.

                                    Z uwagi na długą polemikę Przewodniczący stwierdził, że na dzisiejszym posiedzeniu nie rozwiąże się tematu czystości i porządku w gminie, ale do tematu Rada Gminy powróci.

Uchwałę Nr 52 przyjęto 13 głosami za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się.

                                    Ad. 19. Sprawozdanie z realizacji Gminnego planu gospodarki odpadami przedstawiła p. B. Łempkowska – Kierownik Referatu Ochrony Środowiska

 /sprawozdanie w zał. 3 do protokołu/.

                                    Ad. 20. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Statutu Związku Stowarzyszeń „Partnerstwo Zalewu Zegrzyńskiego”.

                                    Przewodniczący Rady Gminy zwrócił się z prośbą do radcy prawnego o wyjaśnienie na czym polegają zmiany w Statucie.

                                    p. B. Kochowska poinformowała, że nie udzieli odpowiedzi, ponieważ projekt tej uchwały analizował pod względem prawnym współpracownik radcy prawnego, ponieważ Ona przebywała na urlopie wypoczynkowym.

                                    Wyjaśnień udzielił p. Paweł Kownacki informując, że wszystkie gminy należące do Partnerstwa podejmują Statuty o tej samej treści i nie można dokonać w nich  zmian, bo muszą być jednolitej treści. Statut był opracowywany przez radców prawnych.

Uchwałę Nr 53 przyjęto 13 głosami za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się.

                                    Ad. 21. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nawy ulicy „Pogodna” we wsi Komornica.

                                    Wójt Gminy poinformował, że nadanie nazwy ulicy dotyczy odbicia drogi wyasfaltowanej od ul. Wspólnej. Nadanie nazwy tej ulicy uzależnione było od uchwalenia planu i obecnie nie ma przeszkód do nadania nazwy tej ulicy.

Uchwałę Nr 54 przyjęto 13 głosami za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się.

                                    Ad. 22. Podjęcie uchwały w sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników.

Rada Gminy określiła trzyosobowy skład Komisji. Przewodniczący Rady Gminy zgłosił kandydatury: p. Zofii Blando, p. Bernarda Rogalskiego i p. Andrzeja Snopka – kandydaci wyrazili zgodę na pracę w Komisji.

Z uwagi, iż nie zgłoszono więcej kandydatur Rada Gminy poprzez aklamację zdecydowała o przeprowadzeniu jawnego głosowania.

Uchwałę Nr 55 przyjęto 13 głosami za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się.

                                    Ad. 23. Nie  złożono pisemnych interpelacji i zapytań.

                                    Ad. 24.  Sprawy różne.       

                                    p. B. Rogalski – kwestionował wykonawstwo robót drogowych przez firmę z Tłuszcza. Stwierdził, że ze względu na niską cenę firma ta wygrywa przetargi, ale wykonawstwo robót pozostawia wiele do życzenia. Trzy tygodnie temu firma weszła na budowę ul. Dębowej w Wieliszewie rozkopała drogę, ustawiła kilka krawężników i dalej nic się nie dzieje. Mieszkańcy tej ulicy skarżą się na brak możliwości dojazdu do swoich posesji. Również wiele do życzenia pozostawia wykonanie drogi do Osiedla TBS, jako radny nie odbierze tak wykonanej pracy. Zapytał, co się dzieje z przetargiem na byłą bazę Hydrobudowy 6.

                                    p. Sł. Wojciechowski – prosił o szybką interwencje w sprawie wykoszenia chodników przy drodze 631. Zapytał, kiedy zostanie wyżwirowana droga w Poddębiu przy wale oraz prosił o wyczyszczenie z zadrzewień skrzyżowania w Sikorach, ponieważ nie dość, że jest ono zawężone to jeszcze zakrzaczone. Prosił o uzupełnienie brakującej kostki przy przystanku w Skrzeszewie przy szkole.

                                    p. A. Wajcht prosił o wyrównanie ul. Polnej i oświetlenie jej, ponieważ droga ta pełni funkcję ścieżki rowerowej. Z uwagi na grożące niebezpieczeństwo prosił o uzupełnienie wyciętego asfaltu na ul. Podgórnej w Wieliszewie. Prosił o interwencję i zobowiązanie właściciela p. Jankowicza do uporządkowania działki ogrodniczej za osiedlem Modlińska. Jest to opuszczona działka, jej właściciel wyprowadził się a stojący na niej rozwalający się budynek grozi niebezpieczeństwem dla bawiących się tam dzieci.

Z uwagi na panujący hałas nocny na Osiedlu Modlińska prosił o zwiększenie patroli policyjnych na Osiedlu. Poruszył problem dostawy wody, twierdząc, że budowa dodatkowej  studni nie rozwiąże problemu braku dostawy wody w okresie letnim.

                                    p. J. Cieśliński zapytał, kiedy zostanie położona nakładka asfaltowa na ul. Warszawskiej w Olszewnicy Starej.  Z uwagi na liczne pytania mieszkańców i obwinianie radnych za tę sytuację prosił, aby gmina określiła i wyjaśniła mieszkańcom czy trasa Olszynki Grochowskiej będzie budowana, czy nie, a jeżeli tak, to kiedy?.

                                    p. J. Borzewski – zwrócił się z prośbą o przegląd ścieżki rowerowej na ul. Kościelnej, ponieważ ulega dewastacji oraz zawnioskował, aby wystąpić do Starostwa o ustawienie znaku zakazującego poruszanie się rowerem po ul. Kościelnej, od tego jest ścieżka rowerowa. Z uwagi, iż buduje się dużo dróg i w związku z tym wycinane są drzewa, sugerował, aby gmina robiła nowe nasadzenia drzew.

                                    p. W. Gajda – sołtys wsi Poddębie zapytał, kiedy zostanie uchwalony plan dla wsi Poddębie.

                                    p. G. Pietrzak – sołtys wsi Góra z uwagi na grożące niebezpieczeństwo prosiła o ograniczenie szybkości i o ograniczenie tonażowe na ul. Dworcowej w Górze.

Zapytała, gdzie mają składować śmieci ludzie przyjezdni, miała taki przypadek i nie potrafiła udzielić odpowiedzi.

                                    O godz. 1220 obrady opuścił Przewodniczący Rady Gminy. Ponieważ było to ostatnie posiedzenie przed wakacjami życzył wszystkim udanego letniego wypoczynku. Dalsze prowadzenie obrad powierzył V-ce Przewodniczącemu Rady Gminy Panu Józefowi Borzewskiemu.

                                    Na powyższe pytania odpowiedzi udzielił Wójt Gminy. Na wstępie poinformował, że radni od Sekretarza Generalnego Związku Gmin Zalewu Zegrzyńskiego otrzymali Vademecum, które będzie  przydatne w pracy radnego. Zwrócił się z prośbą do zebranych, aby zachęcali swoich znajomych do kandydowania na ławników.

Z uwagi na ciągle rosnące koszty wywozu nieczystości, również Pan Goźliński wystąpił

o 31% podwyżki i należy się zastanowić, czy podwyższyć p. Goźlińskiemu, czy rozpisać nowy przetarg, ale należy zdać sobie sprawę, że za obecne pieniądze gmina nie znajdzie przewoźnika. Odnośnie utrzymania porządku i czystości na terenie gminy, gmina rok rocznie przeprowadzała akcję tzw.  „Posesja”, ale obecnie są problemy z zaangażowaniem członków do Komisji, bo występują braki kadrowe policjantów i strażaków, a obecnym zatrudnieniem w referacie nie da się załatwić tego problemu i należy zdać sobie sprawę, że jest to kwestia pieniędzy. Gmina ma świadomość, że firma źle pracuje, ale brak jest dobrych firm w dziedzinie budownictwa drogowego, nie ma kim pracować. Inspektorzy nadzoru robią wszystko, aby utrzymać dobrą, jakość, ale nie można ingerować za dużo, bo same firmy zrezygnują  z budowy na terenie naszej  gminy. Na Hydrobudowę odbyły się dwa nieskuteczne przetargi, w miesiącu lipcu będzie rozstrzygnięty trzeci przetarg i być może już skuteczny. Odnośnie koszenia, gmina pilnie poszukuje pracowników i od zaraz zatrudniłaby ich, ale brak chętnych do pracy. Obecnie kończy się żwirowanie drogi w Komornicy i firma przejdzie na inne odcinki, jest problem z pospółka, gmina przy utwardzaniu dróg chce przejść na destrukt. Zaraz po wykoszeniu chodników zostanie oczyszczone z zakrzewień skrzyżowanie w Sikorach. Na ul. Polnej w Wieliszewie jest problem z jej szerokością, ale nastąpi doraźne równanie. Wójt zleci inwestycjom uzupełnienie asfaltu na ul. Podgórnej. Gmina będzie wnioskowała do właściciela działki o uporządkowanie altany. Jeśli chodzi o zakłócanie ciszy nocnej również Zarząd Wspólnoty powinien wystąpić na policję. Jeśli chodzi o studnię, to wody wystarczy, ponieważ dotychczas  nasza gmina sprzedawała wodę gminie Nieporęt, teraz już nie będzie takiej potrzeby. Temat Olszynki Grochowskiej – to temat bardzo trudny, ale odpowiednie instytucje muszą się określić, co do jej budowy, bo taka decyzja będzie potrzebna przy opracowaniu nowego studium gminy. Ścieżka rowerowa w ul. Kościelnej pobudowana jest po byłym ciepłociągu i odzywają się tzw. nisze, których wykonawca nie mógł  przewidzieć, porośnięcie trawy w chodniku może przebić nawet 5cm warstwę asfaltu. Odnośnie wycinki drzew były one wycinane programowo ze względów bezpieczeństwo – będą nowe nasadzenia. Plan miejscowy wsi Poddebie jest na etapie wyłączeń gruntów leśnych na nieleśne i gmina nie ma wpływu na przyspieszenie terminu. Władze powiatu tłumaczą, że po to budują drogi, aby tam odbywał się ruch i nie da się wyeliminować ruchu samochodów ciężarowych na ul. Dworcowej w Górze. W zakresie śmieci, każdy właściciel posesji powinien mieć  zawartą umowę na ich odbiór, a na terenach letniskowych funkcjonują kontenery. Interwencyjnie kosze na śmieci rozstawiane są przy szkołach i na przystankach.

                                    p. Paweł Kownacki – radny powiatowy poinformował, że w tym roku będzie dokończona budowa drogi tzw. Chotomowskiej, na jej budowę w budżecie powiatu zarezerwowane są środki.

                                    p. J. Borzewski stwierdził, że drogi powiatowe powinien kosić powiat, a nie gmina.

                                    p. P. Kownacki stwierdził, że tak jak Urząd tak i powiat ma problem

z naborem pracowników do koszenia.

                                    p. Sł. Wojciechowski sugerował, aby w prasie ukazał się artykuł na temat Olszynki Grochowskiej, będzie mniej pytań od mieszkańców.

                                    p. G. Trzaska – sołtys wsi Góra  zapytała, kiedy zostaną uprzątnięte śmieci za przedszkolem oraz prosiła, aby przy projektowaniu budowy wodociągu, kanalizacji i gazu nie zapominać o terenach za torami.

                                    Wójt Gminy poinformował, że śmieci za przedszkolem zostaną uprzątnięte. Odnośnie kanalizacji to studnia będzie również za torami. Jeżeli będzie dofinansowanie unijne to zadanie przewidywane jest na przyszły rok. Odnośnie budowy gazociągu zadanie to nie leży w gestii gminy i winien zostać powołany Społeczny Komitet do budowy gazociągu.

                                    p. Roman Mańk – przedstawiciel Mazowieckiej Izby Rolniczej zasygnalizował problem wyrządzania szkód przez bobry i możliwości ubiegania się o odszkodowania z tego tytułu. Następuje degradacja łąk poprzez robienie tam przez bobry, łąki są zalane i nie ma możliwości zebrania zbiorów. W gminie musi zostać powołany zespół do szacowania szkód.

                                    p. Zygmunt Kowalczyk – działkowicz z Poddębia skarżył się na zakłócanie spokoju ciszy nocnej oraz na szybkość jadących samochodów, aby zobowiązać policję do częstszych patroli policyjnych. Odnośnie zatrudnienia stwierdził, że to są osoby bezrobotne, ale nie chcą podjąć pracy na trzy miesiące w okresie letnim i to za bardzo małe pieniądze.

 

                                    O godz. 13:00  V-ce Przewodniczący Rady zakończył obrady IX Sesji Rady Gminy Wieliszew.

 

                                    Na tym protokół zakończono i podpisano.

 

 

Protokół sporządziła:

 

T. Ciechowska

 

 

Wytworzył:
Paweł Kownacki
Udostępnił:
Paweł Kownacki
(2007-07-08 09:01:34)
Ostatnio zmodyfikował:
Łukasz Ziemak
(2007-10-26 14:06:41)

ilość odwiedzin: 5077053

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X