Obwieszczenie Wójta Gminy Wieliszew z dnia 07 lutego 2018 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej (nie stanowiącej sieci magistralnej) lokalizowanej na terenie części działek nr ewid.: 666, 679/2, 682/1 w m. Skrzeszew gm. Wieliszew