Obwieszczenie Wójta Gminy Wieliszew z dnia 4 kwietnia 2018 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej (nie stanowiącej sieci magistralnej) lokalizowanej na terenie części działek nr ewid. 365, 355/1, 355/2, 347/2 w m. Kałuszyn gm. Wieliszew