Obwieszczenie Wójta Gminy Wieliszew z dnia 17 kwietnia 2018 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii elektroenergetycznej średniego napięcia 15kV - w pasie drogi wojewódzkiej wymiana istniejących linii kablowych średniego napięcia 15 kV na terenie części działek nr ewid.: 130 i 342/7 w m. Michałów-Reginów gm. Wieliszew