Protokół z X sesji Rady Gminy Wieliszew

                         
 Protokół Nr 10/07

Rady Gminy Wieliszew
  z dnia 11 września 2007r.


 

                                    Posiedzeniu przewodniczył Przewodniczący Rady Gminy Wieliszew Pan Jan Sołtys. Na Sesji obecni byli wszyscy radni. O godz. 1005 w sali widowiskowej Urzędu Gminy Przewodniczący Rady rozpoczął obrady X Sesji Rady Gminy. Na wstępie zwrócił się z prośbą do zebranych o powstanie i uczczenie 1 min ciszą śmierci wieloletniego sołtysa wsi Sikory Ireny Maciątek, której pogrzeb odbył się dnia 3.09.br.

Następnie  przywitał  zebranych, w tym szczególnie sołtysa i radnych wsi Michałów Reginów Pana Edwina Zezonia i Pana Rafała Kasińskiego oraz sołtysa Pana Mieczysława Berdowskiego. Przedstawił proponowany porządek posiedzenia.

Wójt Gminy – z uwagi na niepojaśnione sprawy  zawnioskował o zdjęcie

z porządku obrad pkt. 12 tj. ustalenie taryf odbioru ścieków i ceny wody oraz  ze względu na wątpliwości, co do dysponowania gruntem w Sikorach o zdjęcie pkt. 16 nadania nazwy ulicy w Sikorach.

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że tematy te były już

tematami kontrowersyjnymi, kiedy podpisywał porządek obrad Sesji, ale w międzyczasie miały być wyjaśnione. Poddał pod głosowanie wniosek zgłoszony przez Wójta Gminy  – wniosek ten przyjęto jednogłośnie – 15 głosami za.

                                    Porządek obrad po wprowadzonej zmianie przedstawiał się następująco:

1.   Otwarcie obrad X Sesji Rady Gminy.

2.   Przyjęcie porządku obrad Sesji.

3.   Przyjęcie protokołu z  poprzedniej Sesji Rady Gminy.

4.   Informacja Wójta Gminy.

5.   Informacja Przewodniczącego Rady o pracy organów Rady między sesjami.

6.   Informacja dotycząca przyłączenia sołectwa Michałów - Reginów do Gminy Wieliszew.

7.   Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Wieliszew na 2007r.

8.   Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla

      Powiatu Legionowskiego w 2007r.

9.   Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 244/XXIV/05 Rady Gminy Wieliszew

      z dnia 1 marca 2005r.

10. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany:

       miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Skrzeszew (obecnie

       Wieliszew) na obszarze wsi Wieliszew (część A), gmina Wieliszew uchwalonego

       Uchwałą Nr 206/XV/2000 Rady Gminy Wieliszew z dnia 16 czerwca 2000r. (Dz. Urz.

       Woj. Maz. Nr 88, poz. 883 z dnia 10 sierpnia 2000r.).

       miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Skrzeszew (obecnie

       Wieliszew) na obszarze wsi Wieliszew, gmina Wieliszew uchwalonego Uchwałą

       Nr 263/XIX/01 Rady Gminy Wieliszew z dnia 8 lutego 2001r. (Dz.. Urz. Woj. Maz. Nr

       123,poz. 1652 z dnia 19 czerwca 2001r.),

      oraz

      sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi

      Wieliszew, gmina Wieliszew.

11.  Podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia do Wojewody Mazowieckiego o przekazanie

       nieruchomości położonych we wsiach: Łajski, Skrzeszew, Kałuszyn, Topolina i

       Poddębie.

12.  Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Mazowieckiego Związku Międzygminnego

     „Czyste Mazowsze”.

13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Statutu Mazowieckiego Związku

      Międzygminnego „Czyste Mazowsze”.

14. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nawy ulicy „Radosna” we wsi Poddębie.

15. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego.

16. Podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia Gminy Wieliszew ze Stowarzyszenia

      Gmin „Ile de France dla promocji i wymiany”.

17. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego

      w Legionowie.

18. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego

      Warszawa- Praga w Warszawie.

19.  Złożenie pisemnych interpelacji i zapytań.

20.  Sprawy różne. 

                                    Ad.2. W/w porządek obrad Sesji przyjęto 15 głosami za.

                                    Ad.3. Protokół z poprzedniego posiedzenia Sesji Rady Gminy przyjęto

15 głosami za.

                                    Ad.4. Wójt Gminy poinformował o uczestnictwie  w różnego rodzaju spotkaniach i załatwionych sprawach w okresie międzysesyjnym.

Wójt brał udział w konferencji poświęconej  wodom  Zlewu Zegrzyńskiego, brał udział w spotkaniu zmiany dowódcy  1 Dywizji Zmechanizowanej Wojsk w Legionowie,  udzielał wywiadów prasowych na temat Euro 2012. Brał udział w wyjeździe do Szwecji i Danii, celem poznania uwarunkowań tych państw. Prowadził procedurę związaną z przejęciem poprawy infrastruktury drogowej. Ruszyły sprawy związane z opracowaniem studium uwarunkowań i rozwoju gminy. Odbył się Zarząd Związku Gmin Zalewu Zegrzyńskiego, na którym wybrano nowe władze. Wójt brał udział w uroczystościach związanych z zakończeniem roku szkolnego. Poinformował o  konkursach na dyrektorów szkół i przedszkoli. Przyjął sprawozdanie z gospodarki finansowej TBS. Z uwagi na duże niedociągnięcia gmina brała udział w procedurze ewidencji gruntów i budynków. Odbył szereg spotkań z Developerami, jeden z nich zasponsorował sfinansowanie strojów dla chóru i Promyków w kwocie 20 tys. Euro. Trwają rozmowy z MPWiK na temat kanalizacji. Młodzież OSP brała udział w obozie szkoleniowym – Wójt wręczał nagrody tej młodzieży. Gmina bierze udział w EQUAL m.in. gmina otrzymała Ganty dla Łajsk i Topoliny. Wójt uczestniczył w uroczystościach nadania nazwy 60 Wieliszewskiego Dywizjonu Wojsk Rakietowych. W dalszym ciągu prowadzone są rozmowy z PAN Góra. Wójt uczestniczył w procedurze  związanej z „Czyste Mazowsze”. W uroczystościach z okazji Święta Policji, policja zmieniła już siedzibę na Wieliszew, otwarcie będzie na przełomie września i października. Prowadzone były rozmowy poprawy komunikacji na terenie gminy. Odbyły się konkursy na pracowników Urzędu Gminy. Odbywały się imprezy plenerowe w tym trzy na plaży Wieliszew, w Olszewnicy Starej – Święto Niepodległości, dożynki w Łajskach, dożynki diecezjalne w Siennicy. Prowadzonych jest wiele czynności inwestycyjnych. Ze względu na wybory parlamentarne odwołany został samorządowy wyjazd do Mołdawii. Wójt brak udział w spotkaniu z Burmistrzem Nasielska i mieszkańcami wsi Popowo Borowe. Mieszkańcy tej wsi mają roszczenia wobec naszej gminy. Z tego, co Wójtowi wiadomo nasza gminna powinna partycypować w kosztach rekultywacji starego wysypiska. Wójt prowadzi rozmowy na temat rewitalizacji Kanału Bródnowskiego. Poinformował, że z nieznanych przyczyn z pracy Urzędu zrezygnował p. Robert Orzoł.

 

                                    Ad.5. Informacje Przewodniczącego Rady o pracy organów Rady miedzy sesjami stanowi zał. nr 1 do protokołu.

Przewodniczący Rady oddał głos Panu Andrzejowi Rutkowskiemu – Prezesowi Zarządu Rejonowego PCK. Pan Rutkowski poinformował, że PKC prowadzi program  „P”, czyli rozdawnictwo paczek żywnościowych dla najuboższych. Zwrócił się z prośba do sołtysów o umówienie spotkania, ponieważ sołtysi najlepiej znają swoich mieszkańców i wiedza, komu jest potrzebna pomoc.  Spotkanie z sołtysami ustalono w czasie przerwy w obradach sesji.

Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że na Jego ręce wpłyną wniosek od Pana Edwina Zezonia w sprawie współfinansowania budowy kładki dla pieszych nad Kanałkiem Bródnowskim przy CSP oraz wpłynęły wnioski inwestycyjne do projektu budżetu na 2008r. w zakresie potrzeb miejscowości Michałów Regionów.

Pan Jacek Banaszek odczytał pismo szefa kampanii „Zachowaj Trzeźwy  Umysł”.

Przewodniczący Rady odniósł się do artykułów prasowych opisujących dożynki. Wskazał na wiele błędów i nieprawdziwych informacji to, że np.  dożynki odbyły się w Janówku, a głównym celem tych dożynek był występ Pana Kwarczyka. Stwierdził, że bardzo dziwi Go taka podstawa redaktorów, w których zachwiana jest wiara, cześć i godność tej uroczystości. W artykułach nie mówi się o mszy związanej z tą uroczystością, o wieńcach dożynkowych, czy  o łamaniu chlebem dożynkowym.

                                    Ad. 6.   Informacja dotycząca przyłączenia sołectwa Michałów - Reginów do Gminy Wieliszew.

Przewodniczący Rady Gminy odniósł się do historii przyłączeniowej Michałowa Reginowa do Gminy Wieliszew, twierdząc, że historia powróciła na swoje miejsce. Usprawiedliwił przedłużanie w czasie załatwianie wniosku, ale było to działanie celowe ze względu, iż Przewodniczący obawiał się, że załatwienie wniosku  było tuż przed wyborami i mogła zaistnieć sytuacja, że Michałów Reginów nigdy nie byłby w naszej gminie. Dodał, że obecnie prasa pisze ile to osób przyczyniło się do tego sukcesu, ale stwierdził, że gdyby ten sukces się nie powiódł, za to niepowodzenie obarczony byłby tylko Przewodniczący Rady Gminy Wieliszew. Przewodniczący przedstawił informację na temat jak przebiegał proces załatwienia wniosku o przyłączenie miejscowości Michałów Reginów do Gminy Wieliszew – informacja w załączeniu do protokołu Nr 2

                                    Pan Mieczysław Berdowski – sołtys wsi Michałów Reginów stwierdził, że temat ten był żywy od 20 lat, ale obecnie stworzyły się dobre warunki do przejścia. Wspomniał, że dawniej Michałów Reginów w swoim rozwoju mógł świecić przykładem, później wieś została zaniedbada inwestycyjnie, dla Gminy Nieporęt była to wieś za lasem.

Z inicjatywy mieszkańców zostały przeprowadzone konsultacje społeczne, bo Wójt Gminy Nieporęt zlekceważył ten obowiązek. Wynik konsultacji był oszałamiający i stad ta decyzja Rady Ministrów. Mieszkańcy Michałowa Reginowa widza szansę rozwoju swojej miejscowości w Gminie Wieliszew, dlatego podziękował Radzie Gminy Wieliszew i Wójtowi Gminy za tę decyzję i prosił o dobrą  współpracę ku zadowoleniu obu stron.

                                    Pan Edwin Zezoń- radny z Michałowa Reginowa nawiązał do dobrej współpracy władzy uchwałodawczej z władzą wykonawczą w Gminie Wieliszew, czego absolutnie nie może powiedzieć o takiej współpracy w Gminie Nieporęt. Na ręce Przewodniczącego Rady złożył serdeczne podziękowania Wójtowi Edwardowi Trojanowskiemu, który był głównym motorem tych działań. Omówił postawę władz Nieporętu wobec ich wniosku i chęcią ukarania ich za tę decyzję. Stwierdził, że najważniejsze dla mieszkańców Michałowa Reginowa jest to, że w Gminie Wieliszew mają partnera, że  jest, z kim rozmawiać i że są traktowani poważnie. Stwierdził, że w przedstawionym piśmie zostały zasygnalizowane problemy ich wsi, ale to nie znaczy, że mają być zrealizowane już.  Dodał, że wieś Michałów Reginów jest wsią prężną, bogatą i na pewno i planowane do realizacji inwestycje nie będą odbywały się kosztem innych wsi z terenu Gminy Wieliszew. Pan Zezoń ma nadzieje, że jeżeli będzie istniał dialog pomiędzy stronami – to zawsze strony się porozumieją, a to będzie służyło rozwojowi całej gminy.

                                    Pan Rafał Kasiński – radny z miejscowości Michałów Reginów również podziękował zebranym za podjętą decyzję. Stwierdził, że w Gminie Nieporęt to jego osobę obwinia się  o zaistniały fakt. Prosił o współpracę oraz o włączenie już radnych z Michałowa Reginowa  do prac w Radzie Gminy i jej Komisjach. Z uwagi, iż Gmina Wieliszew przystąpiła do zmian w studium  zwrócił się  z prośbą o rozważenie ujęcia w tym studium miejscowości Michałów Reginów.

                                    Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że On, jako mieszkaniec wsi Łajsk najlepiej wie, że Michałów Reginów i Łajski już od 1963r., kiedy była oddawana szkoła do użytku już w tedy te dwie miejscowości były na siebie skazane i zawsze były i będą razem. Dodał, że miejscowość Michałów Reginów jest bardzo ważą miejscowością dla Gminy Wieliszew, bo otwiera gminę na drogę krajową nr 62. Stwierdził, że w wyniku tej sytuacji stosunki Gminy Wieliszew z Gminą Nieporęt nie powinny ulec pogorszeniu i Gmina Nieporęt nie będzie stwarzała problemów przy przekazywaniu dokumentów.

                                    Od godz. 1140 do godz. 12-tej Przewodniczący Rady zarządził przerwę w obradach.

                                    Ad. 7.   Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Wieliszew na 2007r.

                                    Przewodniczący Rady poinformował, że wszyscy radni zapoznali się ze zmianami w budżecie gminy na wspólnym spotkaniu w dniu 3.09.br. Dodał, że do końca roku zostały cztery miesiące i jest to ” czyszczenie budżetu”, bo racjonalnym jest, aby przenieść środki z tych zadań, które nie będą wykorzystane do końca roku.

                                    Skarbnik Gminy p. T. Piątkowska przedstawiła autopoprawkę do projektu zmian w budżecie gminy zgodnie z załącznikiem nr 3 do protokołu.

                                    Wójt Gminy stwierdził, że zasadnicze zmiany są wynikiem przeprowadzonych przetargów np. bark wykonawcy na budowę centrum Łajski, zmniejsza się również środki z budowy cmentarza, ponieważ jeszcze trwa procedura odwoławcza. Środki te przesunięto na budowę ul. Polnej w Skrzeszewie, ulicy Rzecznej w Górze  oraz termomodernizację budynku w Krubinie.

                                    p. J. Banaszek zapytał, dlaczego zdejmowana jest kwota 84 tys. zł. z budowy gimnazjum. Z uwagi, iż są bardzo zimne sale lekcyjnej w północnej części szkoły podstawowej w Wieliszewie zapytał, czy byłaby możliwość ich wymiany jeszcze w tym roku.

                                    Wójt Gminy odpowiedział, że kwota 84 tys. zł. jest to kwestia czyszczenia zadania gimnazjum. Zdaniem Wójta ponownie powinno się powrócić do rozmów w sprawie budowy gimnazjum i remontu szkoły w Wieliszewie. Na ten rok planowany jest remont kotłowni i trzech ścian elewacji starej części szkoły. I na te zadania gmina otrzymała środki, z których musi się z nich rozliczyć. Obecnie mówi się o nowym zadaniu, które nie może być włączone w poprzednie zadanie. Jest to temat nowy, należy określić zakres robót, nakłady na tę inwestycję oraz należy wziąć pod uwagę warunki pogodowe wymiany tych okien.

Innych uwag i zapytań nie zgłoszono i Uchwałę Nr 56 przyjęto 14 głosami za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się/ brak na sali 1 radnego/.

                                                Ad. 8.   Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Legionowskiego w 2007r.

                                    Przewodniczący Rady poinformował, że sprawa ta była przedmiotem dyskusji na Komisji Bezpieczeństwa i wniosek ten zyskał opinię pozytywną.

Uwag i zapytań nie zgłoszono i Uchwałę Nr 57 przyjęto 14 głosami za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się/ brak na sali 1 radnego/.

                                    Ad. 9.   Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 244/XXIV/05 Rady Gminy Wieliszew z dnia 1 marca 2005r.

                                    p. Adam Witkowski – Kierownik Referatu Urbanistyki i Architektury uzasadnił potrzebę zmiany uchwały zgodnie z projektem uchwały.

                                    p. Sł. Bańbura – sołtys wsi Topolina zapytał, dlaczego teraz dzielony jest plan po nasypie kolejowym, skoro jest już gotowy cały plan Topoliny.      

                                    Wójt Gminy odpowiedział, że  plan ropociągu będzie wykonany pierwszy i w tym przypadku plan w całości byłby odrzucony o  teren ropociągu, dlatego muszą być dwa niezależne od siebie plany.

Innych uwag i zapytań nie zgłoszono i Uchwałę Nr 58 przyjęto 14 głosami za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się/ brak na sali 1 radnego/.

                                    Ad.10. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany:

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Skrzeszew (obecnie Wieliszew) na obszarze wsi Wieliszew (część A), gmina Wieliszew uchwalonego Uchwałą Nr 206/XV/2000 Rady Gminy Wieliszew z dnia 16 czerwca 2000r. (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 88, poz. 883 z dnia 10 sierpnia 2000r.).

       miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Skrzeszew

(obecnie Wieliszew) na obszarze wsi Wieliszew, gmina Wieliszew uchwalonego Uchwałą Nr 263/XIX/01 Rady Gminy Wieliszew z dnia 8 lutego 2001r. (Dz.. Urz. Woj. Maz.

Nr 123,poz. 1652 z dnia 19 czerwca 2001r.),

      oraz

      sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi

 Wieliszew, gmina Wieliszew.

                                    Przewodniczący Rady poinformował , że w tym projekcie chodzi o teren ul. Jeziornej w Wieliszewie poprzez powiększenie terenu zabudowy zgodnie ze studium.

Uwag i zapytań nie zgłoszono i Uchwałę Nr 59 przyjęto 14 głosami za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się/ brak na sali 1 radnego/.

                                    Ad. 11.  Podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia do Wojewody Mazowieckiego o przekazanie nieruchomości położonych we wsiach: Łajski, Skrzeszew,

Kałuszyn, Topolina i Poddębie.

                                    Przewodniczący poinformował, że w tym projekcie uchwały chodzi          o skomunalizowanie gruntów po byłym nasypie kolejowym. Projekt ten zyskał pozytywna opinię Komisji Rozwoju.

Uwag i zapytań nie zgłoszono i Uchwałę Nr 60 przyjęto 15 głosami za.

                                    Ad. 12.  Podjęcie uchwały w utworzenia Mazowieckiego Związku Międzygminnego „Czyste Mazowsze”.

                                    Wójt Gminy poinformował, że uchwała ta wielokrotnie była już przedmiotem obrad, w tej chwili ujednolicono sprawę i uchwała ta dotyczy  tych gmin, które mają unormowana gospodarkę śmieciową, czyli mają swoje składowiska śmieci.

Uwag i zapytań nie zgłoszono i Uchwałę Nr 61 przyjęto 15 głosami za.

                                    Ad.13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Statutu Mazowieckiego Związku Międzygminnego „Czyste Mazowsze”.

                                    Przewodniczący Rady Gminy zapytał, o jakim wkładzie finansowym jest mowa w par. 32 Statutu.

                                    Wójt Gminy poinformował, że jest to 50 gr. od 1 mieszkańca gminy, stawka ta była uchwalona już wcześniej i obecnie nie ma zmian w kwestii finansowej.

Innych uwag i zapytań nie zgłoszono i Uchwałę Nr 62 przyjęto 15 głosami za.

                                    Ad.14. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nawy ulicy „Radosna” we wsi Poddębie.

                                    p. W. Gajda – sołtys wsi Poddębie poinformował, że chodzi o nadanie nazwy ulicy drodze odchodzącej w lewo od ul Sosnowej koło placu zabaw.

Uwag i zapytań nie zgłoszono i Uchwałę Nr 63 przyjęto 15 głosami za.

                                    Ad.15. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego.

                                    Pani Magdalena Szmyt dokonała swojej prezentacji.

                                    Pani Janina Grabowska Wierzchowska dodała, że dotychczas Kierownikiem USC był Wójt Gminy, a Pani Grabowska Z-ca Kierownika. W wyniku ogłoszonego konkursu na to stanowisko, konkurs ten wygrała Pani Magdalena Szmyt. Z chwilą powołania Jej na to stanowisko, będzie również część obowiązków wykonywała  w referacie spraw obywatelskich.

Przystąpiono do tajnego głosowania. Przewodniczący Rady Gminy zawnioskował, aby skład Komisji Skrutacyjnej był ten sam również w punkcie dotyczącym wyboru ławników, wniosek ten przyjęto poprzez aklamację. W skład Komisji Skrutacyjnej powołano: p. J. Szafrańska, p. J. Bek i p. G. Bieńkowskiego. Przewodnicząca Komisji p. J. Szafrańska objaśniła zasady głosowania. Rozdano kartki do głosowania, kolejno wywoływani radni wrzucali głos do urny. Na czas liczenia głosów Przewodniczący Rady zarządził krótką przerwę w obradach. Następnie  Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej odczytała protokół z wyników głosowania. Na Kierownika USC  15 głosami za została wybrana Pani Magdalena Szmyt.

                                    Pani M. Szmyt podziękowała Wójtowi i Radzie Gminy za zaufanie i wybór Jej osoby na to stanowisko, obiecując, że nie zawiedzie danego Jej zaufania.

W/w wybór zapisany jest w Uchwale Nr 64.

                                    Ad.16. Podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia Gminy Wieliszew ze Stowarzyszenia Gmin „Ile de France dla promocji i wymiany”

                                    Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że samoczynnie rozwiązało się w/ w stowarzyszenie i aby stan prawny był zgodny z rzeczywistością należy podjąć uchwałę o wystąpieniu z tego stowarzyszenia.

Uwag i zapytań nie zgłoszono i Uchwałę Nr 65 przyjęto 15 głosami za.

                                    Ad.17. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Legionowie.

            Pani Zofia Blando – Przewodnicząca Komisji opiniującej kandydatów

 na ławników odczytała protokół Komisji, informując, że Komisja stwierdziła, że na wymagany wybór 4-ch osób do Sądu Rejonowego w Legionowie - zarejestrowano 3 kandydatury : Pani Renata Karkowska , Pani Iwona Wojciechowska i Pani Jolanta Rosikoń.

Na wymagany wybór  5-ciu osób do Sądu Okręgowego Warszawa Praga oraz 1 osoby do Sądu Pracy i Ubezpieczeń -  zarejestrowano 4 kandydatury: Pani Anna Gałązka ,  Pani Maria Woźnicka, Pani Katarzyna Słoniewska i Pan Roman Mańk

W wyniku analizy złożonych dokumentów  Komisja stwierdza, że wszystkie osoby ubiegające się  o kandydowanie na ławnika nie figurują w kartotece karnej  Krajowego Rejestru Karnego i wszystkie osoby  w miejscu zamieszkania posiadają opinię pozytywną wydaną przez Komisariat Policji Wieliszew z  siedzibą w Skrzeszewie. Wszystkie  kandydatury Komisja opiniuje pozytywnie, a wybór pozostawia Radzie Gminy.

            Przystąpiono do przeprowadzenia tajnego głosowania. W skład Komisji Skrutacyjnej jak w pkt. 15 tj.  p. J. Szafrańska, p. J. Bek i p. G. Bieńkowski. Przewodnicząca Komisji p. J. Szafrańska objaśniła zasady głosowania. Rozdano kartki do głosowania, kolejno wywoływani radni wrzucali głos do urny. Na czas liczenia głosów Przewodniczący Rady zarządził krótką przerwę w obradach. Następnie  Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej odczytała protokół z wyników głosowania. Jednogłośnie ławnikami do Sądu Rejonowego w Legionowie zostały wybrane: Pani Renata Karkowska , Pani Iwona Wojciechowska i Pani Jolanta Rosikoń.

Wybór zawarty jest w Uchwale Nr 66, a protokół Komisji Skrutacyjnej stanowi integralną część uchwały.

                                    Ad.18. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego Warszawa- Praga w Warszawie.

Komisja Skrutacyjna oraz zasady głosowania ja wyżej.

Jednogłośnie ławnikami do Sądu Okręgowego Warszawa – Praga w Warszawie  zostali wybrani: Pani Anna Gałązka ,  Pani Maria Woźnicka, Pani Katarzyna Słoniewska i Pan Roman Mańk.  Wybór tych osób zawarty jest w Uchwale Nr 67, a protokół Komisji Skrutacyjnej stanowi integralną część uchwały.

                                    Ad.19.  Nie złożono pisemnych interpelacji i zapytań.

                                    Ad.20.  W sprawach różnych Przewodniczący Rady Gminy przypomniał o obowiązku składania do dnia 15.09. br. wniosków inwestycyjnych do projektu budżetu na 2008r. Za aprobatą radnych uzgodniono, że nie będzie powielane sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2007r., będzie ono udostępnione do wglądu w biurze Rady Gminy. Stwierdził, że z doświadczenia wie, jak korzystnym jest powoływanie lokalnych Stowarzyszeń, dlatego zachęcał radnych i sołtysów do ich powoływania, ponieważ na ich podstawie można pozyskiwać środki z zewnątrz.

Przewodniczący zapytał o sprawę odbudowy Kanału Bródnowskiego oraz odniósł się ponownie do sprawy przejęcia terenu po byłym nasypie kolejowym, twierdząc, że przez wiele lat próbował załatwić tę sprawę i być może  zostanie uregulowany stan prawny tych terenów.

                                    p. Sł. Wojciechowski- zwrócił się z prośbą o namalowanie pasów dla pieszych na ul. Kościelnej przy remizy strażackiej. W ostatnich dniach miał tam miejsce wypadek, ze względów bezpieczeństwa, aby młodzież wysiadająca z autobusu jest  PKS  miała bezpieczne przejście. Również ze względów bezpieczeństwa prosił o zainstalowanie progów zwalniających na ul. Polnej, w tym jeden koło posesji Państwa Dubskich, którzy mają dziecko niepełnosprawne. Prosił o wyprofilowanie i wyrównanie ul. Olszankowej w Skrzeszewie.

                                    p. L. Kleiman- na wniosek rodziców, również z uwagi na bezpieczeństwo dzieci wnioskował o ustawienie osoby na przejściu dla pieszych do szkoły w Skrzeszewie o godz. 800 i godz. 1230.

                                    p. A. Wajcht wnioskował, aby jeszcze w tym roku wymienić okna w północnej części budynku szkoły podstawowej w Wieliszewie oraz zapytał, czy  i kiedy ruszy budowa na terenie działki przy Urzędzie Gminy. Estetyka tej działki pozostawia wiele do życzenia, rosną na niej tylko chwasty.

                                    p. B. Małecki zapytał, kiedy będzie realizowana budowa ronda na skrzyżowaniu w Łajskach oraz na jakim etapie jest sprawa zasiedzenia działki po byłym przedszkolu w Łajskach.

                                    p. J. Borzewski zapytał, co dzieje się z budową ul. Modlińskiej w Wieliszewie oraz wnioskował o dokończenie budowy ul. Al. Solidarności przy ul. Poprzecznej.

                                    Przewodniczący Rady Gminy zapytał, które ulice będą żwirowane jeszcze w tym roku.

                                    Pani Elżbieta Radzikowska – Dyrektor SAPO zwróciła się z prośbą do radnych i sołtysów o pomoc  w znalezieniu nauczyciela do języka angielskiego do Szkoły Podstawowej w Janówku. Odnośnie wymiany okien w szkole w Wieliszewie stwierdziła, że to Rada Gminy podjęła decyzję o częściowej termomodernizacji i na taki zakres robót został złożony wniosek do Marszałka i obecnie nie można włączyć dodatkowych zadań. Zwróciła się z prośbą, aby radni głównie skupili się nad zadaniem budowy gminnego gimnazjum.

                                    Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że podziela wolę radnych Wieliszewa w w/w temacie, ale bardziej racjonalne w tej sprawie jest stanowisko Wójta Gminy i Dyrektora SAPO.

                                    p. Sł. Bańbura poruszył problem śmieci przy kontenerach, powinny być ustawione tablice informacyjne, kto może z nich  korzystać. Odnośnie wypadku w Skrzeszewie stwierdził, że na nic zda się malowanie pasów, jeżeli nie będzie reakcji miejscowej społeczności na wybryki chuligańskie i zgłaszanie tych incydentów na Policję. Poinformował, że przy wjeździe do Skrzeszewa od ul. Kościelnej brak jest znaku „teren zabudowany”.

                                    p. Sł. Wojciechowski poinformował o zachowaniu policjantów, w wyniku tego wypadku zamiast sprawcy została ukarana mandatem 50 zł. osoba pokrzywdzona.

                                    p. Roman Mańk – przedstawiciel Mazowieckiej Izby Rolniczej prosił Wójta, aby przy spotkaniu z Marszałkiem poruszył sprawę konserwacji rowu R-1. W wyniku złej konserwacji następuje degradacja łąk. Jednym z tych powodów jest brak  współpracy pomiędzy Marszałkiem a Wojewodą.

                                    Na powyższe pytania odpowiedzi udzielił Wójt Gminy informując, że:

W wyniku rozmowy z Panem Zenonem Chęć nie byłoby problemu w udrożnieniu Kanału Bródnowskiego, gdyby nie było zagrożenia podtopienia blisko stojących budynków, ale w tej sprawie będą dalsze uzgodnienia. Omówił procedurę przejęcia terenów po PKP, twierdząc, że procedura będzie złożona i długoczasowa, ponieważ na omawiane tereny PKP nie ma założonych ksiąg wieczystych. Odnośnie namalowania pasów na ul. Kościelnej musi być zatwierdzony projekt ruchu, to samo dotyczy progów zwalniających na ul. Polnej. Będzie profilowana ul. Olszankowa. Odnośnie wymiany okien w szkole w Wieliszewie Urząd musi prowadzić inwestycje zgodnie z złożoną procedurą, dalsze inwestycje będą przedmiotem rozmów i uzgodnień. Bezpieczeństwo przejścia przy szkole w Skrzeszewie to dodatkowe koszty zatrudnienia dodatkowej osoby, Wójt będzie rozmawiał z dyrektorami, aby to bezpieczeństwo zapewnić w ramach zatrudnionych nauczycieli. Budowa ronda w Łajskach jest już po przetargu, ale obecnie jest czas na ewentualne składanie odwołań. Na budowę ul. Modlińskiej w Wieliszewie jest już wybrany wykonawca i już powinien wejść na budowę. Wójt ma umówione spotkanie z Panią Materek i będzie na bieżąco pilotował inwestycje drogowe. Działka przy Urzędzie Gminy nie jest własnością gminy i gmina nie ma  wpływu na jej zagospodarowanie. Są nią zainteresowani inwestorzy, ale jeszcze przedwcześnie o tym mówić. Przygotowana jest budowa kanalizacji deszczowej w Al. Solidarności z ul. Poprzeczną w Wieliszewie. W zakresie żwirowania dróg będzie ul. Olszankowa, fragmenty ulic w Łajskach oraz dożwirowywanie pozostałych ulic, które uległy dewastacji. Odnośnie tablic informacyjnych przy kontenerach, tablice będą, ale to żaden skutek, przykładem tego jest przeniesiony kontener na Kluczu i już 3-krotnie nastąpiła jej dewastacja. Co do pracy Policji jest wiele uwag i Wójt będzie rozmawiał z Komendantem Policji. Przekaże również uwagi Panu Nasiadko odnośnie konserwacji rowu R-1.

                                    Przewodniczący Rady Gminy zwrócił uwagę, aby w rozmowach w udrożnieniu Kanału Bródnowskiego Wójt podpierał się argumentem, że jest to kanał wody służący w stanach kryzysowych. Stwierdził, że Kanał Bródnowski jest położony wyżej jak Kanał Królewski i jest tylko kwestia wpompowania wody.

                                    Wójt Gminy poinformował Radę Gminy, że kandyduje na posła z listy PSL, ponieważ uważa, że Gmina Wieliszew mimo wszystko jest gminą rolniczą i winna popierać partię  promującą wieś.

 

O godz. 1420  Przewodniczący Rady zakończył obrady X Sesji Rady Gminy Wieliszew.

 

                                    Na tym protokół zakończono i podpisano.


Protokół sporządziła:

 

T. Ciechowska

 

 

 

Wytworzył:
Paweł Kownacki
Udostępnił:
Paweł Kownacki
(2007-10-24 08:50:24)
Ostatnio zmodyfikował:
Łukasz Ziemak
(2007-10-26 14:09:06)